Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5238/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn 14/UBQG-VP ngày 28/5/2019 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2019

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5249/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1096/TCGDNN-NG, ngày 21/6/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) về đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2019.

Triển khai Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5282/UBND-TH, về việc triển khai Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019)

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU, ngày 28/6/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019).

Sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 183/BC-UBND, ngày 28/6/2019 về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -2020

Ban hành Bộ tiêu chí (tạm thời) đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1654/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí (tạm thời) đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Buôn Đôn

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Buôn Đôn.

Triển khai Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5282/UBND-TH, ngày 01/7/2019 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lắk

Ngày 02/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lắk.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Búk

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Búk.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cư Kuin

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cư Kuin.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng.

Triển khai Quyết định số 1552/QĐ- BTNMT ngày 21/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5189/UBND- NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định số 1552/QĐ- BTNMT ngày 21/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai Quyết định số 2265/QĐ-BNN-XD ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5187/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDAĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh; UBND các huyện: Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông về thực hiện Quyết định số 2265/QĐ-BNN- XD ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thiết kế cơ sở và phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình hệ thống kênh Nam dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1).

Triển khai thực hiện Công văn số 3016/BTNMT-VCLCS ngày 26/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5314/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3016/BTNMT-VCLCS ngày 26/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020.

Triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định.

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5263/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Công văn số 5464/VPCP-CN ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và lộ trình giai đoạn 2019-2025.

Triển khai thực hiện Công văn số 3077/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5316/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3077/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Thực hiện Công văn số 2864/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ.

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5281/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2864/BNV-TCBC ngày 27/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện tinh giảm biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ.

Triển khai thực hiện Công văn số 2916/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5259/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2916/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại địa phương .

Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 182/BC-UBND, ngày 27/6/2019 về việc sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này