Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU, ngày 25/4/2019 về việc tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa có Công văn số 27/CV-BATGT, ngày 18/4/2019 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3213/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải, gồm:

Triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3235/UBND-TH gửi Cục Thống kê tỉnh về việc triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, gồm:

Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3104/KH-UBND, ngày 22/4/2019 nhằm thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2018.

Triển khai Quyết định số 487/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/4/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3051/UBND – KSTTHC gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 487/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/4/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Triển khai Quyết định số 391/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3174/UBND – KSTTHC gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 391/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3102/UBND – KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

Triển khai Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3173/UBND – KSTTHC gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình vay vốn WB

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3096/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 3039/VPCP-QHQT ngày 14/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Chương trình vay vốn WB.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3124/UBND-NC về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tại Công điện số 07/CĐ-UBATGTQG, ngày 11/4/2019 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Định và Công văn số 150/UBATGTQG ngày 12/4/2019 về việc đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3125/UBND – TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 17/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch.

Liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa học vừa làm

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3156/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk về việc thực hiện Tờ trình số 46/TTr-SGDĐT ngày 12/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về xin chủ trương liên kết đào tạo trình độ đại học của Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk.

Chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk năm 2019

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3025/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk về việc xét Tờ trình số 45/TTr-SGDĐT ngày 12/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về xin chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo trình độ đại học năm 2019 cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3090/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông.

Triển khai Công văn số 1386/LĐTBXH-VL ngày 10/4/2019

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3175/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1386/LĐTBXH-VL ngày 10/4/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thông báo nguồn vốn bổ sung cho Quỹ quốc gia về phân bổ cho địa phương.

Thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3109/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1333/BLĐTBXH-QHLĐTL ngày 08/4/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Triển khai Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11/4/2019 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3177/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11/4/2019 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2018 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3078/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4303/BTC-TCDN ngày 11/4/2019 của Bộ Tài chính về tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2018 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tăng cường công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3021/UBND – KGVX gửi Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này