Xây dựng Đề án tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8161/UBND-NNMT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc xây dựng Đề án tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8149/UBND-NNMT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai năm 2016.

Triển khai Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8137/UBND-CN gửi các UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk và các Sở, ngành có liên quan về việc triển khai Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025.

Hỗ trợ cung cấp dữ liệu, thông tin.

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8212/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty CP Sở giao dịch Cà phê và Hàng hóa Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 13/2016/VB-BCCE, ngày 07/10/2016 của Công ty cổ phần Sở giao dịch cà phê và Hàng hóa Buôn Ma Thuột về việc đề nghị hỗ trợ cung cấp dữ liệu, thông tin về ngành cà phê trong tỉnh.

Phê duyệt KH đấu thầu gói thầu mua Vắc xin Lở mồm long móng cho gia súc trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8204/UBND-NNMT, gửi Sở Tài chính về việc xét Tờ trình số 191/Tr-SNN ngày 05/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua Vắc xin Lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8132/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh, về bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND ngày 13/4/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bổ sung kinh phí thực hiện chỉ tiêu chuyên môn dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2016.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8128/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 362/TTr-SYT, ngày 06/10/2016 của Sở Y tế về việc xin bổ sung kinh phí thực hiện chỉ tiêu chuyên môn dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2016.

Điều chuyển nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa sang ĐTXD các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8127/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 97/TTr-UBND, ngày 26/9/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc đề nghị điều chuyển nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa sang ĐTXD các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Phối hợp thực hiện các chương trình phục vụ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 .

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8124/UBND-KT, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý Công văn số 100/2016/CV, ngày 06/10/2016 của Công ty cổ phần Truyền thông Đại Việt về việc phối hợp thực hiện các chương trình phục vụ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Góp ý dự thảo Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8176/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Công văn số 239/KV XII- TH ngày 10/10/2016 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII về việc dự thảo Báo cáo kiểm toán.

Ngày 10/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8093/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8199/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.

Triển khai Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 30/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8185/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 30/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hỗ trợ tài sản là nhà, đất, vật kiến trúc và cây trồng thuộc các công trình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8139/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hỗ trợ tài sản là nhà, đất, vật kiến trúc và cây trồng thuộc các công trình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bổ sung kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8126/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin cấp bổ sung kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính để phục vụ công tác thanh, kiểm tra năm 2016.

Cấp kinh phí chi trả trợ cấp đối với công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8125/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 22/TTr-LĐLĐ, ngày 06/10/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc xin cấp kinh phí chi trả trợ cấp đối với công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8117/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng về việc xử lý Công văn số 2167/UBND-QLĐT ngày 30/9/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc xin chủ trương giao Trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý Tờ trình số 203/TTr-UBND, ngày 29/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8114/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 203/TTr-UBND, ngày 29/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn, về việc xin chủ trương hỗ trợ cây trồng xen trên đất thu hồi để xây dựng công trình: Nhà máy cấp nước huyện Buôn Đôn.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8201/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13789/BTC- CST ngày 30/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Góp ý dự thảo Báo cáo về Kế hoạch hành động về kết nối ba nền kinh tế Campuchia – Lào – Việt Nam

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8189/UBND- TH gửi các Sở ban, ngành thuộc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh về thực hiện Công văn số 8172/BKHĐT- CLPT ngày 04/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Báo cáo về Kế hoạch hành động về kết nối ba nền kinh tế Campuchia – Lào – Việt Nam.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này