Phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Đầu tư xây dựng Trường Mầm non tư thục Quốc Tế Việt Mỹ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 06/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Đầu tư xây dựng Trường Mầm non tư thục Quốc Tế Việt Mỹ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định cho Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ thuê 9.000m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 06/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc cho Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ thuê 9.000 m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trường Mầm non tư thục Quốc Tế Việt Mỹ.

Ngày 27 tháng 8 hằng năm là “Ngày Tem Việt Nam”

Ngày 31/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6874/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về Ngày Tem Việt Nam.

Sử dụng Hệ thống dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực nhà ở

Ngày 31/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6888/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 2680/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11/8/2016 của Bộ Tư pháp, về việc sử dụng Hệ thống dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai.

Triển khai Công văn số 7030/VPCP-QT ngày 24/8/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 01/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6968/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Công văn số 7030/VPCP-QT ngày 24/8/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc tham gia đoàn công tác địa phương của Lãnh đạo Chính phủ.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Nhằm mục đích làm chuyển biến về nhận thức và hành động của quần chúng Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao đường bộ, đường thủy nội trên địa bàn tỉnh, ngày 05/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6989/UBND-CN giao các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6927/UBND-TH, ngày 31/8/2016 gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 02 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Phân bổ chi tiết vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2016 phục vụ cho công tác quyết tóan dự án hoàn thành

Ngày 29/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2519/QĐ- UBND về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2016 phục vụ cho công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc

Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6819/UBND-KGVX gửi HĐND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; NHCSXH tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế; Văn phòng UBND tỉnh về triển khai Công văn số 790/UBDT-TTTT ngày 18/8/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc.

Triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 29/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6783/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016

Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6853/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 801/KH-BCĐTUVSATTP ngày 10/8/2016 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6845/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 2808/BTP-PBGDPL ngày 19/8/2016 của Bộ Tư pháp, về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Tham gia Chương trình “Tháng khuyến mãi Hà Nội 2016”

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6596/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc UBND tỉnh nhận được Thư mời ngày 18/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội, mời tham gia Chương trình “Tháng khuyến mãi Hà Nội 2016”.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình

Ngày 22/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2436/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng, lắp đặt khu xử lý nước rỉ rác thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6559/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 6323/BKHĐT-PC ngày 15/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tham mưu hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6603/UBND-TH, ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, theo đề nghị của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tham mưu hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo một số phòng kho tại trụ sở Chi cục Văn thư – Lưu trữ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6601/UBND-TH, ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng về việc tham mưu hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo một số phòng kho tại trụ sở Chi cục Văn thư – Lưu trữ tại số 54 Mạc Thị Bưởi theo đề nghị của Sở Nội vụ.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6594/UBND-KT, ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp Hội trường của thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar theo đề nghị của UBND huyện Ea Kar.

Tham mưu bổ sung kinh phí tổ chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6602/UBND-TH, ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu bổ sung kinh phí tổ chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, theo đề nghị của UBND huyện Ea Súp.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này