Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14)

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2797/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Km 1738+148 – Km 1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức BOT đoạn qua phường Thiện An và xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quê Hương, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quê Hương, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ea Quang, huyện Krông Pắc

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ea Quang, huyện Krông Pắc.

Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước K’Dun, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước K’Dun, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7565/UBND-KT gửi các Sở Tài chính, Giao thông vận tải, Quỹ Bảo trợ đường bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND ngày 13/4/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7508/UBND-KT gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1941/BXD-QLN ngày 06/9/2016 của Bộ Xây dựng về triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7496/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT ngày 06/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

60 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng và phát triển Vườn Quốc gia Chư Yang Sin giai đoạn II.

UBND tỉnh vừa có Tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và phát triển Vườn Quốc gia Chư Yang Sin giai đoạn II (2016 – 2020).

Tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 23/9, UBND tỉnh có Công văn số 7590/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng”

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng”.

Phê duyệt Kế hoạch Tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số cho Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột – thuộc Dự án “ Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” của tỉnh Đắk Lắk.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Lao và bệnh phổi”

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Lao và bệnh phổi”.

Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Nam Sơn, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2796/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Nam Sơn, thành phố Buôn Ma Thuột.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm không kinh doanh

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7559/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12690/BTC- CST ngày 13/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh và lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7478/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Công văn số 12263/BTC- TCT ngày 05/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn”

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2761/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn”.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Lắk”

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2776/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Lắk”.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ tổ dân phố.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7554/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12533/BTC- CST ngày 09/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này