Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7147/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 2770/BTP-ĐKGDBĐ ngày 18/8/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7146/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 2974/BTP-PBGDPL ngày 31/8/2016 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP.

Giải quyết kinh phí cho các đơn vị để chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 06/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2611/QĐ- UBND về việc giải quyết kinh phí cho các đơn vị để chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ và chi lương, phụ cấp năm 2016.

Triển khai Thông tư 21/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7161/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư 21/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng.

Ngày 05/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6996/UBND-TH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương.

Ngày 05/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6988/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương ban hành.

Ngày 05/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6999/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành về việc rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ của tỉnh.

Ngày 05/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7001/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 7066/VPCP-TCCV ngày 25/8/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xác định tuổi của đảng viên.

Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 580/STTTT-BCXB, ngày 06/9/2016 gửi các cơ quan báo chí địa phương; Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016.

Phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Đầu tư xây dựng Trường Mầm non tư thục Quốc Tế Việt Mỹ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 06/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Đầu tư xây dựng Trường Mầm non tư thục Quốc Tế Việt Mỹ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định cho Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ thuê 9.000m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 06/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc cho Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ thuê 9.000 m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trường Mầm non tư thục Quốc Tế Việt Mỹ.

Ngày 27 tháng 8 hằng năm là “Ngày Tem Việt Nam”

Ngày 31/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6874/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về Ngày Tem Việt Nam.

Sử dụng Hệ thống dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực nhà ở

Ngày 31/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6888/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 2680/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11/8/2016 của Bộ Tư pháp, về việc sử dụng Hệ thống dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai.

Triển khai Công văn số 7030/VPCP-QT ngày 24/8/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 01/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6968/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Công văn số 7030/VPCP-QT ngày 24/8/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc tham gia đoàn công tác địa phương của Lãnh đạo Chính phủ.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Nhằm mục đích làm chuyển biến về nhận thức và hành động của quần chúng Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao đường bộ, đường thủy nội trên địa bàn tỉnh, ngày 05/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6989/UBND-CN giao các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6927/UBND-TH, ngày 31/8/2016 gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 02 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Phân bổ chi tiết vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2016 phục vụ cho công tác quyết tóan dự án hoàn thành

Ngày 29/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2519/QĐ- UBND về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2016 phục vụ cho công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc

Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6819/UBND-KGVX gửi HĐND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; NHCSXH tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế; Văn phòng UBND tỉnh về triển khai Công văn số 790/UBDT-TTTT ngày 18/8/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc.

Triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 29/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6783/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này