Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5060/UBND-TH, gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện công văn số 2167/MTTW-BTT ngày 31/5/2016 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Quyết định về việc thu hồi 301,7m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi cục Thuế

Ngày 04/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND về việc thu hồi 301,7m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4739/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xem xét Tờ trình số 265/TTr-PTTH ngày 06/6/2016 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ truyền hình HD.

Triển khai Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4929/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp.

Phối hợp khai thác, sử dụng đường Trường Sơn Đông

Ngày 27/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4983/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; UBND các huyện M’Đrắk, Krông Bông về việc UBND tỉnh nhận được Thông báo số 19/TB-HĐNTNN ngày 14/6/2016 của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa 12 gói thầu vào khai thác, sử dụng thuộc dự án đường Trường Sơn Đông.

Chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Ngày 27/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4991/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về xét Công văn số 891/SXD-QLN ngày 23/5/2016 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển và qũy đất để mở rộng Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên; phương hướng bán nhà, đất cho các hộ đang thuê.

Quyết định về việc thu hồi 5.270,7m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 30/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.270,7m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột; giao cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột 5.270,7m2 đất nêu trên để xây dựng công trình: Mở rộng đường Phạm Hồng Thái (đoạn Lê Duẩn- Đinh Tiên Hoàng), thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 04/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc thu hồi 413,4m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công an tỉnh Đắk Lắk giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với căn nhà số 34 đường Nơ Trang Long, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5094/UBND-TH gửi Thường trực HĐND huyện Lắk, UBND huyện Lắk về việc xử lý Báo cáo số 47/BC-HĐND ngày 28/6/2016 của Thường trực HĐND huyện Lắk, Báo cáo số 122/BC-UBND, ngày 29/6/2016 UBND huyện Lắk và Tờ trình số 408/TTr-SNV ngày 29/6/2016 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5096/UBND-TH gửi Thường trực HĐND huyện Krông Ana, UBND huyện Krông Ana về việc xử lý Tờ trình số 129/TTr-HĐND ngày 20/6/2016 của Thường trực HĐND huyện Krông Ana, Tờ trình số 128/TTr-UBND, ngày 29/6/2016 UBND huyện Krông Ana và Tờ trình số 414/TTr-SNV ngày 30/6/2016 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1875/QĐ-UBND về việc phân khai hạng mục Thông báo sau nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015 giao tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh.

Điều động công chức, viên chức và người lao động

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc Điều động công chức, viên chức và người lao động.

Điều chỉnh nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015 giao tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh.

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu: Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột, đoạn Km0+970,13 – Km1+467,87.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ truyền hình HD

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1874/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ truyền hình HD.

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5095/UBND-TH gửi Thường trực HĐND huyện M’Đrắk, UBND huyện M’Đrắk về việc xử lý Công văn số 07/HĐND-PNV ngày 16/6/2016 của Thường trực HĐND huyện M’Đrắk, Công văn số 606/UBND-PNV, ngày 30/6/2016 UBND huyện M’Đrắk và Tờ trình số 413/TTr-SNV ngày 30/6/2016 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân bón của Công ty NICOTEX Đắk Lắk

Ngày 27/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4992/UBND-CN gửi Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 96/BC-SCT ngày 15/6/2016 của Sở Công Thương về việc đầu tư mở rộng Xí nghiệp phân bón tại Buôn Kô Đung, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn thuộc của Công ty Cổ phần NICOTEX Đắk Lắk để sản xuất phân trung, vi lượng, NPK.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Qũy Phát triển đất tỉnh năm 2016

Ngày 17/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Qũy Phát triển đất tỉnh năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này