Đề nghị bổ sung kinh phí năm 2016 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 81/TTr-UBND, ngày 16/8/2016 gửi Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí năm 2016 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 15/8/2016, về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6502/UBND-NC, ngày 18/8/2016 gửi thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, báo cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6456/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Xử lý Công văn số 1429/STNMT-BVTV ngày 10/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6460/UBND-NNMT gửi Sở tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1429/STNMT-BVTV ngày 10/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận giảm tần suất giám sát lò hơi số 1, tại nhà máy Bia Sìa Gòn Miền Trung.

Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án DL 03

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6442/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét tờ trình số 137/TTr-SNN ngày 10/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực huyện Krông Năng (Ký hiệu DL03) – thuộc dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6435/UBND-KT gửi các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc xử lý Công văn số 2009/BCH-TM, ngày 09/8/2016 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về đề nghị xin hỗ trợ kinh phí xây dựng, vật chất, lương thực, thực phẩm cho lực lượng bảo về biên giới tỉnh Mondulkiri/Campuchia.

Các dự án đầu tư từ nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2016 (đợt 2)

Ngày 15/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2377/QĐ-UBND về việc giao chi tiết nguồn thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ODA năm 2016 (đợt 2).

Bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 cho UBND huyện Ea Kar

Ngày 16/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND về việc bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 cho UBND huyện Ea Kar.

Hỗ trợ kinh phí cho Trung đoàn BB733- Sư đoàn BB315

Ngày 16/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho Trung đoàn BB733- Sư đoàn BB315.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa công trình thủy lợi đập 725, xã Ea Riêng, huyện M’Drắk

Ngày 17/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc Hỗ trợ kinh phí sửa chữa công trình thủy lợi đập 725, xã Ea Riêng, huyện M’Drắk.

Triển khai Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6470/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ngành, địa phương liên quan về triển khai thực hiện Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6498/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về triển khai Công văn số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.

Hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2016-2017

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6496/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Công văn số 331/BC-CDTNTN ngày 12/8/2016 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên về việc hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2016-2017.

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6486/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Viễn thông Đắk Lắk về xử lý Công văn số 2155/STC-QLGCS ngày 05/8/2016 của Sở Tài chính, về việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Viễn thông Đắk Lắk.

Giải quyết các kiến nghị của Ban đại diện Hội Người cao tuổi

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6495/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 349/HĐND-VP ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh về việc giải quyết các kiến nghị của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; kèm theo các Tờ trình số 29/TTr-NCT, 30/TTr-NCT, 31/TTr-NCT, 32/TTr-NCT ngày 04/8/2016 của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

Ngày 17/8/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6477/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 10/8/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc xin chủ trương hỗ trợ thiền thuê nhà đối với hộ bà Huỳnh Thị Sâm và hộ ông Châu Văn Điền khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình

Liên kết đào tạo cao đẳng liên thông của Trường Trung cấp Tây Nguyên

Ngày 17/8/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6444/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Tây Nguyên về xét Công văn số 962/SGDĐT-GDCN, ngày 18/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, xin chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo cao đẳng liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2016 với Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng của Trường Trung cấp Tây Nguyên.

Đề nghị điều chỉnh tên đơn vị thuê đất

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6472/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Tờ trình số 534/BIDV.DDI.TCHC, ngày 02/8/2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Đắk Lắk, về việc đề nghị điều chỉnh tên đơn vị thuê đất.

Đề nghị phê duyệt xã khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6484/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện Ea H’leo về việc đề nghị phê duyệt xã khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này