Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5724/UBND-TH, gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 20/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về lãnh đạo tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Triển khai Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ NN&PTNT.

Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5734/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ NN&PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

Ngày 25/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5757/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đôn đốc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Triển khai Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày 28/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5902/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Phê duyệt bổ sung 02 danh mục dự án có sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lắk

Ngày 29/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 02 danh mục dự án có sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lắk.

Quyết định giao 20.000m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

Ngày 28/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2251/QĐ-UBND về việc giao 20.000m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 6.

Triển khai Nghị định số 83/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày 28/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5867/UBND-CN, gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 83/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng.

Triển khai Nghị định số 82/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày 28/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5866/UBND-CN, gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 82/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Út Liên thuê 10.390 m2 đất tại thị trấn Ea Đrăng

Ngày 28/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Út Liên thuê 10.390 m2 đất tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Trạm cân và Khách sạn.

Triển khai các Văn bản Trung ương

Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5815/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Văn bản Trung ương:

Kế hoạch giám sát tuyển dụng viên chức sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016-2017

Ban giám sát tuyển dụng viên chức sự nghiệp, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 944/KH-BGS, ngày 28/7/2016 về việc giám sát tuyển dụng viên chức sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016-2017.

Triển khai các Văn bản Trung ương

Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5814/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Văn bản Trung ương:

Triển khai Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5805/UBND-CN, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành liên quan về thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Kế hoạch tổ chức đoàn Người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh đi tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh

Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5651/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Tài chính về xem xét Báo cáo số 345/BC-BDT và Kế hoạch số 344/KH-BDT ngày 11/7/2016 của Ban Dân tộc về việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2016.

Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh.

Tham mưu thực hiện Quyết định số 1387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5654/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc thực hiện Quyết định số 1387/QĐ-TTg, ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số.

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5577/UBND-KGVX gửi UBND huyện Krông Năng về việc xin chủ trương tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5688/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Triển khai các văn bản của Trung ương quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5572/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, gồm:

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5569/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 183/KH-HLGVN ngày 11/7/2016 của Hội Luật gia Việt Nam về tổng kết Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016”.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này