Tổ chức Room to Read đến làm việc tại tỉnh

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5448/UBND-TH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Công văn số 613/SNgV-NV, ngày 06/7/2016 của Sở Ngoại vụ về Kế hoạch tập huấn và làm việc năm 2016 của tổ chức Room to Read (Mỹ) đến làm việc tại tỉnh.

Chi trả chính sách tinh giản biên chế năm 2015, 2016 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 08/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố để chi trả chính sách tinh giản biên chế năm 2015, 2016 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5365/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Phạm Minh Phái, trú tại buôn Cuê, xã Băng A Drênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, kiến nghị đối với diện tích đất 29.974 m2 sau khi điều chỉnh từ Công ty TNHH Bảo Lâm cho địa phương quản lý tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh, nhưng không chỉ đạo giao lại cho gia đình ông sử dụng.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5403/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Tư pháp về thực hiện Công văn số 8750/BTC-HCSN, ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư.

Triển khai Thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5399/UBND-KT gửi Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5409/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 972/TCLN-KHTC ngày 22/6/2016 của Tổng cục Lâm nghiệp, về việc hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Chủ trương liên kết đào tạo đại học

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5447/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xem xét Tờ trình số 187/TTr-CĐNĐL ngày 04/7/2016 của Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk về xin phép liên kết đào tạo đại học, hệ vừa làm vừa học năm học 2016- 2017.

Góp ý dự thảo danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5433/UBND-TH gửi Cục Thống kê về thực hiện Công văn số 438/TCTK-PPCĐ, ngày 23/6/2016 của Tổng cục Thống kê về việc xây dựng danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5488/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5218/UBND-NN&MT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Công văn số 76/VPĐP-TH ngày 17/6/2016 của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo công tác kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin về một số Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5289/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc xem xét Công văn số 818/SCT-XNK ngày 17/6/2016 của Sở Công Thương về việc xin chủ trương tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin về một số Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5235/UBND-TH, gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện Hướng dẫn số 950/HD-CT ngày 09/6/2016 của Tổng cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam về việc khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Luật Quốc phòng giai đoạn 2005-2016.

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5219/UBND-NN&MT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 4775/VPCP-V.I ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra nội dung Báo Lao động phản ánh liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ dân giao cho Công ty TNHH Liên hợp Công - Nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5273/UBND-KT, gửi Sở Tài chính và Sở Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4594/UBND-KGVX, nhằm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016 - 2020 cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số (DTTS).

Triển khai thực hiện Văn bản của Trung ương

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5444/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Thông tư số 79/2016/TT-BQP, ngày 16/6/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5315/UBND-NC gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 79/2016/TT-BQP, ngày 16/6/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ.

Triển khai Nghị định số 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5442/UBND-CN gửi các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Ngày 07/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Phân khai kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này