Điều chỉnh nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015 giao tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh.

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu: Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột, đoạn Km0+970,13 – Km1+467,87.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ truyền hình HD

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1874/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ truyền hình HD.

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5095/UBND-TH gửi Thường trực HĐND huyện M’Đrắk, UBND huyện M’Đrắk về việc xử lý Công văn số 07/HĐND-PNV ngày 16/6/2016 của Thường trực HĐND huyện M’Đrắk, Công văn số 606/UBND-PNV, ngày 30/6/2016 UBND huyện M’Đrắk và Tờ trình số 413/TTr-SNV ngày 30/6/2016 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân bón của Công ty NICOTEX Đắk Lắk

Ngày 27/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4992/UBND-CN gửi Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 96/BC-SCT ngày 15/6/2016 của Sở Công Thương về việc đầu tư mở rộng Xí nghiệp phân bón tại Buôn Kô Đung, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn thuộc của Công ty Cổ phần NICOTEX Đắk Lắk để sản xuất phân trung, vi lượng, NPK.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Qũy Phát triển đất tỉnh năm 2016

Ngày 17/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Qũy Phát triển đất tỉnh năm 2016.

Xin chủ trương lồng ghép Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên vào chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4915/UBND-KGVX, ngày 24/6/2016 gửi Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc xin chủ trương lồng ghép Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên vào chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017.

Quyết định bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1470/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Bến xe tổng hợp liên tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Bến xe tổng hợp liên tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm Đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1877/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm Đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Ngân hàng Kiên Long – Phòng Giao dịch Buôn Hồ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Ngân hàng Kiên Long – Phòng Giao dịch Buôn Hồ.

Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột đoạn Km0+970,13 ÷ Km1+467.87

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1840/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột đoạn Km0+970,13 ÷ Km1+467.87.

Triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn hoạt động bay

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5110/UBND-NC, ngày 01/7/2016 gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, nhằm triển khai thực hiện Công điện số 1094/CĐ-TTg ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn hoạt động bay.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5111/UBND-NC, ngày 01/7/2016 gửi các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh có liên quan nhằm triển khai thực hiện Công điện số 1095/CĐ-TTg ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý III năm 2016.

Thông qua Đề cương dự toán bổ sung hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Hồ Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh có Công văn số 5066/UBND-NNMT, ngày 30/6/2016 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thông qua Đề cương dự toán bổ sung hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Hồ Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.692 (Tỉnh lộ 12) năm 2016 đoạn Km14+00 ÷ Km40+00

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.692 (Tỉnh lộ 12) năm 2016 đoạn Km14+00 ÷ Km40+00.

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.695 (Tỉnh lộ 15) năm 2016 đoạn Km18+00 ÷ Km29+00

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.695 (Tỉnh lộ 15) năm 2016 đoạn Km18+00 ÷ Km29+00.

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.689 (Tỉnh lộ 9) năm 2016 đoạn Km7+00 ÷ Km19+00

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.689 (Tỉnh lộ 9) năm 2016 đoạn Km7+00 ÷ Km19+00.

Cấp điện cho Nhà máy chế biến gỗ Trường Thành M’Drắk

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5104/UBND-CN gửi Sở Công Thương, UBND huyện M’Drắk, Công ty THNN MTV Lâm nghiệp M’Drắk, Công ty Điện lực Đắk Lắk, Công ty CP chế biến gỗ Trường Thành M’Drắk về việc cấp điện cho Nhà máy chế biến gỗ Trường Thành M’Drắk.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5122/UBND-KT gửi Quỹ Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk về việc xử lý Văn bản số 1234/SNN-QLCL, ngày 21/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị cho phép các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển các mô hình chuỗi nông lâm thủy sản giá trị thực phẩm an toàn được ưu tiên vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này