Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10432/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3361-CV/TU ngày 10/12/2019 của Tỉnh ủy về tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 05/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo số 540-BC/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức triển lãm “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk qua tài liệu lưu trữ”.

Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10431/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 3508/TB-TU ngày 13/12/2019 của Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với tổ chức triển lãm “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk qua tài liệu lưu trữ”.

Ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày 23/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3772/QĐ- UBND về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ.

Thu hồi 894 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Trường Linh

Ngày 23/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3778/QĐ- UBND về việc thu hồi 894 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Trường Linh; cho Công ty TNHH ô tô Mazda Trường Linh thuê 894 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích xây dựng Văn phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh xe ô tô và thiết bị phụ tùng thay thế.

Ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường

Ngày 23/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3782/QĐ- UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10361/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất.

Triển khai Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10355/UBND– KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

Đôn đốc, thực hiện công tác đấu thầu qua mạng theo quy định

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10288/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thực hiện Công văn số 8895/BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đôn đốc tình hình triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 9059/BKHĐT-KHGĐTNMT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10320/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thực hiện Công văn số 9059/BKHĐT-KHGĐTNMT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững.

Tham mưu triển khai thực hiện Báo cáo số 171/BC-TGCP, ngày 29/11/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10317/UBND-NC gửi Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 171/BC-TGCP, ngày 29/11/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về Kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2019.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu cấp cứu và khám chữa bệnh  Ngày

13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3720/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu cấp cứu và khám chữa bệnh.

Rà soát, tổng hợp và báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10400/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 158/BXD-PTĐT ngày 13/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2019.

Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả.

Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10372/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Văn bản số 1563/ĐHNN-KT ngày 27/11/2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả.

Rà soát, tổng hợp báo cáo và thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10401/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 2905/BXD-QLN ngày 10/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản.

Triển khai Công văn số 4933/BTP-BTNN, ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10377/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 4933/BTP-BTNN, ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020.

Giao đất để thực hiện dự án Trung tâm đào tạo nghề du lịch và khách sạn

Ngày 19/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3765/QĐ- UBND về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đam San thuê 3.160,5 m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện dự án Trung tâm đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San.

Phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 17/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện Krông Bông, Krông Pắc và thị xã Buôn Hồ.

Giao đất để xây dựng Trường Mầm non Sao Khuê

Ngày 19/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3761/QĐ- UBND về việc giao 709 m2 đất tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Sao Khuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Sao Khuê.

Ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày 19/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3760/QĐ- UBND về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế.

Triển khai Nghị quyết số 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội

Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10333/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này