Triển khai Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10447/UBND- CN gửi các sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Triển khai Thông tư số 39/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10437/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 39/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía.

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 12/12/2019 về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa có Công văn số 106/BATGT-VP, ngày 11/12/2019 về việc tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 10200/UBND-NC, ngày 12/12/2019 về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020.

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 17/12/2019 về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 210/TB-VPUBND, ngày 17/12/2019 về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2019.

Triển khai Kế hoạch số 125-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 10294/KH-UBND, ngày 13/12/2019 về việc triển khai Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 340/BC-UBND, ngày 17/12/2019 về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2020.

Triển khai kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động giai đoạn 2016-2018.

Ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10160/UBND-TH gửi các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 115/BC-HĐND ngày 26/11/2019 về việc báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 .

Tham mưu triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTG ngày 10/12/2019.

Ngày 11/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10191/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10241/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025” (Đề án 192).

Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10216/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Công văn số 9408/BCT-ATMT ngày 09/12/2019 của Bộ Công Thương về việc kết quả thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”.

Chủ trương liên kết đào tạo cho trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk năm 2019

Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10197/UBND-KGVX, về việc chủ trương liên kết đào tạo cho trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk năm 2019.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10194/UBND-NNMT, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện” trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Công văn số 6551/BTNMT-TCMT ngày 10/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10251/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 6551/BTNMT-TCMT ngày 10/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Triển khai Công văn số 4419/BTTTT-THH ngày 10/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10277/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 4419/BTTTT-THH ngày 10/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục cập nhật các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

Triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10268/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10278/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Triển khai Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10279/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc về thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này