Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4597/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 4338/BKHĐT-CLPT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.

Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4601/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 230/HĐND-VP ngày 07/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định về giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4578/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh về thực hiện Công văn số 7221/BTC-TCHQ ngày 02/6/2016 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định về giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu .

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ bồi dưỡng đối với CB,CC,VC làm công tác tiếp công dân

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4571/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 7165/BTC-HCSN ngày 26/5/2016 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ bồi dưỡng đối với CB,CC,VC làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Triển khai Quyết định số 1131/QĐ-BTP ngày 27/5/2016 của Bộ Tư pháp

Ngày 09/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4521/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan về thực hiện Quyết định số 1131/QĐ-BTP ngày 27/5/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, 05 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 31-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

Triển khai Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4497/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy trình tái canh cà phê vối.

Triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BNNPTNT, ngày 13/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4463/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BNNPTNT, ngày 13/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng ngân sách đối với hoạt động đối ngoại

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4577/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 7388/BTC-HCSN ngày 31/5/2016 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng ngân sách đối với hoạt động đối ngoại.

Cấm khai thác cát, sỏi lòng sông trên các đoạn sông sạt lở, có nguy cơ sạt lở cao thuộc địa bàn các huyện Krông Bông, Cư Kuin, Lắk và Krông Ana

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4447/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Krông Bông, Cư Kuin, Lắk và Krông Ana về xét Công văn số 823/STNMT-KS ngày 27/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác cát.

Ngày 26/5/2016, ông Vũ Quang Sinh, hiện ngụ tại số nhà 22/2 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột kiến nghị về việc xem xét giá thuê nhà và thanh lý khu nhà tập thể đang ở.

Giảm tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4437/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về xử lý Công văn số 261/CT- TCKT ngày 31/5/2016 của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk về việc đề nghị miễn giảm tiền thuê đất tại Công ty theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 262/CT- TCKT ngày 31/5/2016 của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk về việc đề nghị giảm tiền thuê đất tại Chi nhánh Nông trường cao su 30/4 do thu hồi giao UBND thành phố quản lý sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4413/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Tây Nguyên về xét Công văn số 94/SGDĐT-GDCN, ngày 30/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo đại học liên thông từ Trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016 với Trường Đại học Luật – Đại học Huế của Trường Trung cấp Tây Nguyên.

Triển khai Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4441/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du Miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Triển khai Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4543/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

Công ty TNHH thương mại Đắc Hưng tự nguyện trả lại đất

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4456/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý Tờ trình số 02/TTr-CTĐH ngày 20/5/2016 của Công ty TNHH thương mại Đắc Hưng về việc xin chấm dứt chủ trương thực hiện dự án và trả lại đất.

Triển khai Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4412/UBND-NNMT gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4582/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Công văn số 546/ĐTMT-KTTV, Giảm nguồn vốn kinh doanh của Công ty ngày 31/5/2016 của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc xin chủ trương giảm nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Ngày 13/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới các Công ty nông, lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4653/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4394/VPCP ngày 06/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này