Triển khai Văn bản số 730/TTg-KTTH, ngày 06/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3767/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai, thực hiện Văn bản số 730/TTg-KTTH, ngày 06/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Quỹ giải quyết việc làm địa phương.

Ngày 13/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3643/UBND-NC gửi Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 709/QĐ-TTCP, ngày 08/4/2016 của Thanh tra Chính phủ về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015.

Triển khai Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3771/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3725/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP, ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức Hội diễn “Văn nghệ học sinh, sinh viên” các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016

Ngày 12/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3594/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội diễn “Văn nghệ học sinh, sinh viên” các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016.

Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2016

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3617/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016.

Chỉ định thầu đơn vị cung cấp giống để hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3544/UBND-KT gửi Sở Tài Chính, UBND huyện Krông Bông về việc xem xét Công văn số 985/STC-CSVG ngày 06/5/2016 của Sở Tài chính về việc mua giống cây trồng để hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn huyện Krông Bông theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3534/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành. Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng.

Đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Quốc gia năm 2017

Ngày 10/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3500/UBND-TH gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017.

Đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Quốc gia Thuộc Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia

Ngày 10/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3499/UBND-TH gửi Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia về việc thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-BKHCN ngày 25/04/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và Công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 09/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3431/UBND-KT gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3561/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.

Tham mưu thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra công tác phòng chống bệnh do vi rút zika

Ngày 09/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3428/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 170a/BC-VTN, ngày 29/4/2016 của Viện Vệ sinh dịch tể Tây Nguyên về kết quả kiểm tra công tác phòng chống bệnh do vi rút Zika tại Đắk Lắk và Kon Tum.

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3565/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 1349/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 27/4/2016 của Bộ Tư pháp, về việc gửi báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2016.

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3566/UBND-NC gửi Cục Thi hành án dân sự; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện các nội dung tại Mục II (Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2016 và Mục III (Một số kiến nghị) của Báo cáo số 86/BC-BTP ngày 26/4/2016 của Bộ Tư pháp, về kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Tăng cường công tác quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/2016/CT-UBND ngày 11/5/2016 về việc tăng cường công tác quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3650/UBND-CN, ngày 13/5/2016 gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất để tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 12/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2019.

Báo cáo số liệu hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2015

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3613/UBND-KGVX gửi Ủy ban Dân tộc về thực hiện Công văn số 329/UBDT-VP135, ngày 19/4/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc cung cấp số liệu hộ nghèo và cận nghèo năm 2015.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này