Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2892/UBND-VHXH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP.

Về việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2995/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV, ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND, ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu phối hợp tổ chức vận động ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2970/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1083/LĐTBXH-QBTTE ngày 04/4/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phối hợp tổ chức vận động ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình “ Những trái tim đồng cảm”

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2915/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình “ Những trái tim đồng cảm” UBND tỉnh nhận được Thư của đồng chí Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình “Những trái tim đồng cảm” tại Quảng Trị.

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2975/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, về việc triển khai thực hiện Công văn số 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL, ngày 05/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2864/UBND-KGVX, gửi Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ và giao tổ chức quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3032/UBND-TH gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2016 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika năm 2016

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2952/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika năm 2016 của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2983/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2925/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 308a/UBDT-VP135 ngày 08/4/2016 của Ủy ban Dân tộc về tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua khen thưởng trong chỉ đạo, thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp định kỳ giữa tháng 4/2016

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 67/TB-UBND, ngày 20/4/2016 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nửa đầu tháng 4/2016 và triển khai nhiệm vụ thời gian còn lại trong tháng.

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam của tỉnh

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 68/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh.

Khắc phục lỗi bảo mật trên Trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2937/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện: Krông Ana, Lắk, Krông Năng, Buôn Đôn, Buôn Hồ và Hội Nông dân tỉnh về việc rà soát, sửa lỗi bảo mật trên Trang thông tin điện tử (Trang web).

Thông báo chương trình đào tạo mới của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2953/UBND-KGVX giao Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình đào tạo mới của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn đề nghị của trường.

Chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Thực hiện Công văn số 1727/BYT-KCB ngày 30/3/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Ngày 21/4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2951/UBND-KGVX giao Sở Y tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2874/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1101/BTP-BTTP ngày 06/4/2016 của Bộ Tư pháp về gửi Báo cáo tổng kết 07 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2830/UBND-TH, gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 56/TTr-LHH ngày 07/04/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, về đề nghị cho chủ trương tổ chức các Hội thảo khoa học trong năm 2016.

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2822/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4868/BTC-CST, ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính về tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2821/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-HĐPH ngày 11/4/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, về ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016.

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2771/UBND-KGVX, gửi Các Sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này