Ngày 22/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1110/QĐ-UBND về việc thu hồi 13.900 m2 đất tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk; cho Công ty TNHH Dakman Việt Nam thuê 13.900 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (Văn phòng làm việc, nhà kho, xưởng chế biến cà phê).

Ngày 19/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2848/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn về xét Công văn số 37/ĐVSG- HTĐT, ngày 11/4/2016 của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn xin phép liên kết, hợp tác đào tạo tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2969/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 944/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm.

Triển khai thực hiện Công văn số 1008/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 21/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2912/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1008/LĐTBXH-NCC ngày 30/3/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Công văn số 2232/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2899/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 2232/BNN-TCTS, ngày 22/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2892/UBND-VHXH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP.

Về việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2995/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV, ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND, ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu phối hợp tổ chức vận động ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2970/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1083/LĐTBXH-QBTTE ngày 04/4/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phối hợp tổ chức vận động ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình “ Những trái tim đồng cảm”

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2915/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình “ Những trái tim đồng cảm” UBND tỉnh nhận được Thư của đồng chí Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình “Những trái tim đồng cảm” tại Quảng Trị.

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2975/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, về việc triển khai thực hiện Công văn số 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL, ngày 05/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2864/UBND-KGVX, gửi Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ và giao tổ chức quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3032/UBND-TH gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2016 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika năm 2016

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2952/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika năm 2016 của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2983/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2925/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 308a/UBDT-VP135 ngày 08/4/2016 của Ủy ban Dân tộc về tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua khen thưởng trong chỉ đạo, thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp định kỳ giữa tháng 4/2016

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 67/TB-UBND, ngày 20/4/2016 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nửa đầu tháng 4/2016 và triển khai nhiệm vụ thời gian còn lại trong tháng.

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam của tỉnh

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 68/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh.

Khắc phục lỗi bảo mật trên Trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2937/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện: Krông Ana, Lắk, Krông Năng, Buôn Đôn, Buôn Hồ và Hội Nông dân tỉnh về việc rà soát, sửa lỗi bảo mật trên Trang thông tin điện tử (Trang web).

Thông báo chương trình đào tạo mới của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2953/UBND-KGVX giao Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình đào tạo mới của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn đề nghị của trường.

Chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Thực hiện Công văn số 1727/BYT-KCB ngày 30/3/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Ngày 21/4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2951/UBND-KGVX giao Sở Y tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này