Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2874/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1101/BTP-BTTP ngày 06/4/2016 của Bộ Tư pháp về gửi Báo cáo tổng kết 07 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2830/UBND-TH, gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 56/TTr-LHH ngày 07/04/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, về đề nghị cho chủ trương tổ chức các Hội thảo khoa học trong năm 2016.

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2822/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4868/BTC-CST, ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính về tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2821/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-HĐPH ngày 11/4/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, về ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016.

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2771/UBND-KGVX, gửi Các Sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2761/UBND-CN, gửi Các Sở, ban, ngành: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Quy chế số 02/QC-UBND-LĐLĐ, ngày 20/4/2016 về Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk.

Xây dựng Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025

Ngày 20/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2869/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Công văn số 1646/BGDĐT-GDĐT, ngày 12/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025.

Triển khai Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2839/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Triển khai Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ

Ngày 15/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2777/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ về Quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Ngày 15/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) và danh mục công trình được chuyển mục đích sử dụng đất (công trình: Cửa hàng xăng dầu số 63 - Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Buôn Ma Thuột.

Cho Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên thuê 1.609 m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc Cho Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên thuê 1.609 m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột và cho phép Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) để xây dựng Cửa hàng xăng dầu số 63 - Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên.

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính năm 2016.

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1067/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh.

Thực hiện việc bổ sung  Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016

Ngày 19/4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2818/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh về việc thực hiện việc bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016.

Triển khai Thông báo số 64/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2813/UBND-KGVX gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh có liên quan về việc triển khai thực hiện Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 06/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Quy chế phối hợp của Chính phủ và Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Tổ chức cuộc thanh tra chuyên đề năm 2016 về đo lường trong hoạt động kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2758/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Đắk Lắk về triển khai thực hiện Công văn số 1152/BKHCN-TTr của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 về đo lường trong hoạt động kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

Triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2770/UBND-CN, ngày 15/4/2016 gửi Sở Xây dựng, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2787/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Công văn số 1021/BTP-PBGDPL ngày 04/4/2016 của Bộ Tư pháp, về việc hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này