Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND, ngày 17/5/2016 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn CTMTQG Việc làm và Dạy nghề năm 2015

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3664/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1191/LĐTBXH-TCDN, ngày 12/4/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu đôn đốc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn CTMTQG Việc làm và Dạy nghề năm 2015.

Tham mưu kinh phí thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020”

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3781/UBND-KGVX, ngày 18/5/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu kinh phí thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020”.

Phê duyệt Phương án tổ chức các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2016

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3667/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xét Tờ trình số 86/TTr-SGDĐT, ngày 05/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Phương án tổ chức các điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 của Cụm Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thanh toán nợ cho các công trình thuộc Chương trình 135

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3755/UBND-KGVX gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thanh toán nợ cho các công trình thuộc Chương trình 135.

Thống nhất Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3669/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3780/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm triển khai Công văn của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam về việc đánh giá kết quả công tác năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột đề nghị tuyển sinh sau đại học

Ngày 13/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3626/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xem xét Công văn số 40/ĐHBMT, ngày 09/5/2016 của Trường Đại học Buôn Ma Thuột được phối hợp với Trường Đại học Hồng Bàng tuyển sinh và đặt lớp đào tạo sau đại học năm 2016.

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại Đắk Lắk đề nghị cho phép tuyển sinh đào tạo

Ngày 13/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3668/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xem xét báo cáo số 223/BC-CAT-PA83, ngày 25/4/2016 của Công an tỉnh về việc Phân hiệu Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại Đắk Lắk đề nghị cho phép tuyển sinh đào tạo.

Triển khai thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg, ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3666/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg, ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”

Triển khai Văn bản số 730/TTg-KTTH, ngày 06/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3767/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai, thực hiện Văn bản số 730/TTg-KTTH, ngày 06/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Quỹ giải quyết việc làm địa phương.

Ngày 13/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3643/UBND-NC gửi Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 709/QĐ-TTCP, ngày 08/4/2016 của Thanh tra Chính phủ về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015.

Triển khai Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3771/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3725/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP, ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức Hội diễn “Văn nghệ học sinh, sinh viên” các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016

Ngày 12/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3594/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội diễn “Văn nghệ học sinh, sinh viên” các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016.

Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2016

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3617/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016.

Chỉ định thầu đơn vị cung cấp giống để hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3544/UBND-KT gửi Sở Tài Chính, UBND huyện Krông Bông về việc xem xét Công văn số 985/STC-CSVG ngày 06/5/2016 của Sở Tài chính về việc mua giống cây trồng để hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn huyện Krông Bông theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3534/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành. Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng.

Đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Quốc gia năm 2017

Ngày 10/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3500/UBND-TH gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017.

Đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Quốc gia Thuộc Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia

Ngày 10/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3499/UBND-TH gửi Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia về việc thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-BKHCN ngày 25/04/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và Công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này