Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc theo tên Generic  thuộc dự án mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1015/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc theo tên Generic thuộc dự án mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu thuộc dự án mua thuốc đối với danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1012/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu thuộc dự án mua thuốc đối với danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần.

Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019.

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3487/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành: Y tế, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019.

Thực hiện Công văn số 3640/VPCP-KTTH ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3581/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3640/VPCP-KTTH ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc vốn thực hiện các dự án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Triển khai Văn bản của Trung ương.

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3540/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1016/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3586/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1016/QĐ-BTP ngày 26/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.

Triển khai Quyết định số 380/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3567/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 380/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2014 -2018.

Triển khai Quyết định số 77/QĐ-BCĐ896 ngày 26/4/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896.

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3609/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành về việc thực hiện Quyết định số 77/QĐ-BCĐ896 ngày 26/4/2019 của Trưởng Ban chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.

Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự nghiệp tiến bộ của phụ nữ năm 2019

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3512/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc thực hiện Công văn số 09/UBQG-VP ngày 12/3/2019 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về hướng dẫn hoạt động năm 2019.

Kiểm tra, giám sát Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” vốn ODA-EU tài trợ

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3605/UBND-CN, gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 711/ĐL-LĐ&NT ngày 03/5/2019 của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo về thông báo kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” vốn ODA-EU tài trợ.

Triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3530/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 gồm:

Thực hiện Công văn số 3715/VPCP-KGVX ngày 06/5/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3594/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 3715/VPCP-KGVX ngày 06/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3602/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2801/BNN-TCCB ngày 23/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3608/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

Đẩy mạnh thực hiện cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, năm 2019.

Nâng cao chất lượng đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3440/UBND-NC, ngày 03/5/2019 về việc nâng cao chất lượng đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3547/KH-UBND, ngày 6/5/2019 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sơ kết thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 120/BC-UBND, ngày 4/5/2019 về việc sơ kết thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2018.

Kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương vừa có Báo cáo số 48/BC-SCT, ngày 12/4/2019 về kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 123/BC-UBND, ngày 6/5/2019 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này