Thông báo triệu tập dự thi kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5027/UBND-TH, gửi các sở, ban, ngành; UBND huyện Buôn Đôn và thị xã, thành phố về việc thông báo triệu tập dự thi kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính.

Tham mưu Dự thảo Báo cáo thực trạng và đề xuất định hướng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, bổ nhiệm

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5088/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2979-CV/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy về tham mưu Dự thảo Báo cáo thực trạng và đề xuất định hướng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, bổ nhiệm theo dõi, đánh giá cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước của tỉnh.

Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019

Ngày 25/6/2019, Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 3108-TB/TU về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Ngày 21/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ- UBND về ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 164/BC-UBND, ngày 19/6/2019 về kết quả thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trên Quốc lộ 26 và Quốc lộ 14

Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk cho biết, các xe vượt quá tải trọng lưu thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ bị xử lý nghiêm.

Rà soát vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4913/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4243/BCT-XNK ngày 14/6/2019 của Bộ Công Thương về việc rà soát vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất.

Chủ trương hợp tác triển khai Chương trình nông nghiệp hữu cơ.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4934/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1498/SNN-QLCL, ngày 29/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc xin chủ trương hợp tác triển khai Chương trình nông nghiệp hữu cơ.

Khảo sát, lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch điện lực tỉnh Đắk Lắk đối với dự án nhà máy điện gió Ea Kênh.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4948/UBND-TH gửi Sở Công Thương về việc xử lý Văn bản số 01/ASE-DN ngày 15/6/2019 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển ASIA ENERGY về việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch điện lực tỉnh Đắk Lắk đối với dự án nhà máy điện gió Ea Kênh.

Triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI).

Ngày 20/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4963/UBND-TH gửi Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 463-BC/TU ngày 04/6/2019 của Tỉnh ủy về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) ngày 25/8/2012 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 28/12/1996 (khóa VIII) về “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Đề xuất đầu tư dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại huyện Ea H’Leo.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4946/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện Ea H’leo về việc đề xuất đầu tư dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại huyện Ea H’leo.

Đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời nối lưới 100MWp xã Ea Phê, huyện Krông Pắc.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4947/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Văn bản số 34/TTr ngày 12/6/2019 của Liên doanh Công ty B.J KOREA, Công ty HANWHA ENERGY COGPORATION về việc xin phép đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời nối lưới 100MWp xã Ea Phê, huyện Krông Pắc.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4931/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Thanh toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng qua tài khoản

Ngày 20/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4957/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Đắk Lắk về việc xử lý Công văn số 1447/STC-QLGCS ngày 14/6/2019 của Sở Tài chính về thanh toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng qua tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 5968/BTC-ĐT của Bộ Tài chính

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4941/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 5968/BTC-ĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Tài chính về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Kon Tum và tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 5248/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4988/UBND-TH, gửi Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 5248/VPCP-KTTH ngày 14/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, nợ công theo Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ.

Triển khai các Văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5008/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc triển khai các Văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Tham mưu báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4908/UBND-NC, gửi Công an tỉnh; các Sở: Công Thương; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải về việc triển khai Quyết định số 4295/QĐ-BCA ngày 07/6/2019 của Bộ Công an về ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ

Ngày 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ban hành Công văn 4989/UBND-NC yêu cầu triển khai Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Bổ sung quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 Quy định bảng giá các loại đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên một số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này