Triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và HĐND, UBND tỉnh giai đoạn 2021-2026

Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1279/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và HĐND, UBND tỉnh giai đoạn 2021- 2026.

Tham mưu triển khai thực hiện kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Dân tộc

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1315/UBND-NC, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Báo cáo số 165/BC-UBDT ngày 28/01/2022 của Ủy ban Dân tộc tổng kết thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 và triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Triển khai Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1249/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Thực hiện quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh công bố công khai kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Ngày 17/02/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/02, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1201/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí.

Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 40) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 40) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1166/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải gồm:

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 39) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 39) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 41) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND, ngày 15/02/2022 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 41) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 37) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 37) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 42) trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Ngày 15/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 42) trên địa bàn huyện Cư Kuin, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđok – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Ngày 14/02/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 22/TB-VPUBND về việc thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđok – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục .

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 38) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 15/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 38) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau.

Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ

Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1127/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1177/UBND –NC gửi Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 21)

Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 21)

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 25)

Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 25).

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready