Triển khai Quyết định số 5003/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế

Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10801/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 5003/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch triển khai “ Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 02/11/2021,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10741/KH-UBND về việc triển khai “ Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cư M’gar

Ngày 02/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cư M’gar được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 như sau.

Triển khai Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10754/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Triển khai Công văn số 7957/VPCP-QHĐP ngày 30/10/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10818/UBND-NC, gửi Ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Công văn số 7957/VPCP-QHĐP ngày 30/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Triển khai Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10820/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022.

Triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 02/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10764/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gồm:

Kế hoạch thực hiện vận hành, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh

Ngày 02/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10734/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”.

Tập huấn “Chế biến cà phê đặc sản” cho hộ sản xuất cà phê xã Cư Suê, huyện Cư M’gar

Từ ngày 1 – 5/11, Hiêp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức tập huấn “Chế biến cà phê đặc sản” theo hình thức trực tuyến cho hộ sản xuất cà phê xã Cư Suê, huyện Cư M’gar.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Buôn Ma Thuột” đối với sản phẩm cà phê Robusta

Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Buôn Ma Thuột” đối với sản phẩm cà phê Robusta.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 04)

Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3013/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 04).

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 25) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3017/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 25) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10692/UBND-CN về việc triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 16)

Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3010/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 16).

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 28) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 28) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 27) trên địa bàn huyện Krông Pắc

Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3018/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 27) trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10699/KH-UBND, ngày 1/11/2021 về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 21/10/2021 của Bộ Tài chính

Ngày 29/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10656/UBND-KT về việc thực hiện Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 21/10/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 26) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 28/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2983/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 26) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định thu hồi đất tại phường Tân An và xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.466m2 đất tại phường Tân An và xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột của Ban quản lý dự án lưới điện - Công ty Điện lực 3 nay là Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung; cho Công ty Điện lực Đắk Lắk - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Trung thuê 5.466m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm biến áp 110kV Hòa Thuận và nhánh rẽ;nhà điều khiển, nhà nghỉ trực ca.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang