Thực hiện truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10235/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện PRO về việc thực hiện Quyết định số 46/QĐ-BTC phê duyệt Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện PRO là đơn vị thực hiện truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Tăng cường huy động vốn để cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10239/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về việc xử lý Báo cáo số 715/BC-NHCS ngày 12/11/2018 của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về kết quả sử dụng nguồn vốn chính sách địa phương chuyển sang cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10084/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 3591/BKHCN-TCCB ngày 12/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về rà soát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ.

Triển khai Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10163/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10097/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10154/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Triển khai Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10087/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ- TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10173/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 1497/QĐ- TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 61/TB-VPUBND ngày 19/11/2018, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018.

Thông báo về tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại

Ngày 19/11, Sở Ngoại vụ ban hành Thông báo số 26/TB-SNgV về việc tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

Triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10095/UBND- CN gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10114/UBND-CN, ngày 16/11/2018 gửi các Sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018 ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10030/UBND-KSTTHC, ngày 15/11/2018 gửi các Sở, ngành, địa phương về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 – 2019

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9972/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 – 2019.

Triển khai Công văn số 5944/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9976/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Công văn số 5944/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg; Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Triển khai các Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9977/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 8444/TB-BNN-VP và Thông báo số 8445/TB-BNN-VP ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về công tác quản lý nước sạch nông thôn và tại cuộc họp tổng kết Đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả và đánh giá giữa kỳ Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn.

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10081/UBND-KT, gửi các Sở: Xây dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về việc thực hiện Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018.

Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9966/UBND-KT, gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 8424/NHNN-TTGSNH ngày 07/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội.

Triển khai Văn bản Trung ương

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10099/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này