Triển khai Quyết định số 101/QĐ- TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 865/UBND- NC gửi Thanh tra tỉnh về thực hiện Quyết định số 101/QĐ- TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Triển khai Quyết định số 4977/QĐ- BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 871/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 4977/QĐ- BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Triển khai Quyết định số 121/QĐ- TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 878/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 121/QĐ- TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Ngày 24/01/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 173/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường phổ biến pháp luật nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 864/UBND-NC, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 208/BTP-PBGDPL ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường phổ biến pháp luật nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, kiềm chế đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tai nạn và vi phạm trật tự an toàn xã hội do thiếu hiểu biết pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản.

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 862/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 642/VPCP-NC ngày 23/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, về việc kết quả thực hiện Kế hoạch về cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi.

Triển khai Công văn số 314/BNV-CCHC ngày 21/01/2019 của Bộ Nội vụ.

Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 835/UBND-KSTTHC, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 314/BNV-CCHC ngày 21/01/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019.

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 863/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU ngày 22/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Triển khai văn bản của Trung ương.

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 853/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 25/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 785/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đoàn thể của tỉnh; các doanh nghiệp của tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2685-CV/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Phân khai kinh phí thực hiện chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017, 2018

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 876/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 764/BTC-NSNN ngày 16/01/2019 của Bộ Tài chính về phân khai kinh phí thực hiện chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017, 2018.

Triển khai Kế hoạch số 05/KH-ĐĐBQH ngày 18/01/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 870/UBND-KGVX, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐĐBQH ngày 18/01/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012 – 2018”.

Triển khai thực hiện Văn bản của Trung ương

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 901/UBND-CN, gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 873/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 697/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 04/KH-ĐĐBQH, ngày 18/01/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 689/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 427/BKHĐT-ĐKKD ngày 17/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018.

Thực hiện các Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 732/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:

Phối hợp triển khai thực hiện Dự án đường Trường Sơn Đông

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 728/UBND-CN về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án đường Trường Sơn Đông.

Phân khai kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2017

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 715/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh vã Xã hội về triển khai thực hiện Công văn số 265/BTC- NSNN ngày 07/01/2019 của Bộ Tài chính về việc kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2017.

Triển khai Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 695/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này