Tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5003/UBND-KGVX gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 175/KH-TƯHCTĐ ngày 31/5/2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ.

Triển khai Công văn số 2210/BTP-VĐCXDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4994/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 2210/BTP- VĐCXDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5102/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5006/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3887/BNN-TCLN ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Triển khai công văn số 2209/BTP-PBGDPL, ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4993/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 2209/BTP- PBGDPL, ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện trong năm 2019 Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.

Đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2019

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5039/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1264/PTM-PTBV ngày 06/6/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2019 tại Hà Nội.

Xây dựng Kế hoạch và dự toán chi tiết hoạt động năm 2020 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5046/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn 1354/BGDĐT-ĐANN ngày 02/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất như kế hoạch triển khai tại đơn vị.

Thông báo triệu tập dự thi kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5027/UBND-TH, gửi các sở, ban, ngành; UBND huyện Buôn Đôn và thị xã, thành phố về việc thông báo triệu tập dự thi kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính.

Tham mưu Dự thảo Báo cáo thực trạng và đề xuất định hướng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, bổ nhiệm

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5088/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2979-CV/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy về tham mưu Dự thảo Báo cáo thực trạng và đề xuất định hướng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, bổ nhiệm theo dõi, đánh giá cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước của tỉnh.

Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019

Ngày 25/6/2019, Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 3108-TB/TU về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Ngày 21/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ- UBND về ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 164/BC-UBND, ngày 19/6/2019 về kết quả thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trên Quốc lộ 26 và Quốc lộ 14

Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk cho biết, các xe vượt quá tải trọng lưu thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ bị xử lý nghiêm.

Rà soát vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4913/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4243/BCT-XNK ngày 14/6/2019 của Bộ Công Thương về việc rà soát vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất.

Chủ trương hợp tác triển khai Chương trình nông nghiệp hữu cơ.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4934/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1498/SNN-QLCL, ngày 29/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc xin chủ trương hợp tác triển khai Chương trình nông nghiệp hữu cơ.

Khảo sát, lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch điện lực tỉnh Đắk Lắk đối với dự án nhà máy điện gió Ea Kênh.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4948/UBND-TH gửi Sở Công Thương về việc xử lý Văn bản số 01/ASE-DN ngày 15/6/2019 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển ASIA ENERGY về việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch điện lực tỉnh Đắk Lắk đối với dự án nhà máy điện gió Ea Kênh.

Triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI).

Ngày 20/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4963/UBND-TH gửi Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 463-BC/TU ngày 04/6/2019 của Tỉnh ủy về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) ngày 25/8/2012 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 28/12/1996 (khóa VIII) về “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Đề xuất đầu tư dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại huyện Ea H’Leo.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4946/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện Ea H’leo về việc đề xuất đầu tư dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại huyện Ea H’leo.

Đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời nối lưới 100MWp xã Ea Phê, huyện Krông Pắc.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4947/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Văn bản số 34/TTr ngày 12/6/2019 của Liên doanh Công ty B.J KOREA, Công ty HANWHA ENERGY COGPORATION về việc xin phép đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời nối lưới 100MWp xã Ea Phê, huyện Krông Pắc.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4931/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này