Phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (19/05/2017, 08:14)

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong Khối các cơ quan tỉnh, BTV Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đào Viết Hồ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về vấn đề này.

Đồng chí Đào Viết Hồ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao đổi với Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh về việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

BTV: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung chủ yếu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đào Viết Hồ: Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 07/11/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 08 - KH/ĐUK, về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và ngày 15/12/2016 xây dựng Hướng dẫn số 23 - HD/TG, về việc tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05 về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngày 20/2/2016 Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị cho 170 đồng chí cán bộ chủ chốt Đảng uỷ khối; ngày 23, 24/02/2017 tổ chức 02 lớp cho 22 TCCS Đảng có dưới 30 cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập. Đối với các TCCS đảng có 30 cán bộ, đảng viên và quần chúng trở lên Ban Thường vụ Đảng ủy khối giao cho Cấp ủy đảng tự tổ chức và đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư là người chịu trách nhiệm trực tiếp truyền đạt Chỉ thị. Đến ngày 30/02/2017, kết quả có 73/73 TCCS Đảng đã xây dựng chương trình kế hoạch và hoàn thành việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Về tham gia học tập, có 3.754 cán bộ, đảng viên (đạt 100%) và gần 1 vạn quần chúng (đạt trên 98%). Đồng thời, để phục vụ tốt công tác tuyên truyền Cấp ủy các TCCS đảng đã mua đĩa tư liệu bài giảng chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, làm tư liệu tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị.

Có thể khẳng định rằng, qua việc tổ chức tốt học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng cuả Đảng bộ khối nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó để tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách của bản thân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức

BTV: Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện như thế nào trong thời gian qua?

Đồng chí Đào Viết Hồ: Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy khối và cấp ủy các TCCS đảng luôn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, của thủ trưởng cơ quan đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng về việc duy trì nề nếp học tập Chỉ thị và việc làm theo Bác. Việc kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, liên tục đảm bảo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra, giám sát trong tất cả các khâu, các bước, các hoạt động công tác; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy khối giao cho Ban Tuyên giáo chủ động kiểm tra, giám sát các TCCS đảng việc tổ chức học tập Chỉ thị. Giao cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chi bộ, Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của đơn vị và tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đảng viên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay, cá nhân tiêu biểu để kịp thời biểu dương, nhân rộng và để kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng; chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò quan trọng của các tổ chức quần chúng trong vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đề ra, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, các tổ chức đoàn thể tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị những nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động các hội viên, đoàn viên tham gia và đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, góp sức cùng cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

BTV: Xin đồng chí cho biết việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong thời gian qua?

Đồng chí Đào Viết Hồ: Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị. Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Để thực hiện việc nhân rộng điển hình tiên tiến có hiệu quả và tạo sức loan tỏa tốt Đảng ủy khối đưa ra một số nội dung cần thực hiện đó là:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng ở cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Hai là, việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được duy trì thường xuyên và cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn.

 Ba là, tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Việc làm này phải được tiến hành công khai, dân chủ; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu để cho mọi người noi theo.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhờ thực hiện tốt những nội dung trên, thời gian qua Đảng bộ khối đã có nhiều tổ chức Đảng có mô hình, cách làm hay như: Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh thường xuyên đưa lên trang Website của Cục về gương điển hình học tập và làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và noi theo; Đảng bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về công tác Dân vận” dưới hình thức sân khấu hóa; Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh… hàng tháng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với tập thể có nhiều cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến như: đồng chí Thái Thị Mỹ Bình đảng viên Đảng bộ Sở GD& ĐT; đồng chí Ngô Nhân đảng viên Đảng bộ Sở NN&PTNT; đồng chí Nguyễn Thành Nam đảng viên Đảng bộ Cục Thuế tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Bảo Phó Bí thư Đoàn cơ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh…. Có thể nói việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong thời gian qua, đã tạo được sức loan tỏa mạnh mẽ, trở thành phong trào sâu rộng, ở tất cả các cơ quan, đơn vị, nhờ vậy ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác .

 BTV: Xin đồng chí cho biết một số kế hoạch, định hướng triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới?

Đồng chí Đào Viết Hồ: Để cho các TCCS đảng trực thuộc triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04 –NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xây dựng kế hoạch và định hướng hướng một số nội dung cơ bản đó là:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là thực hiện tốt Chuyên đề năm 2017  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là giải pháp mang tính đột phá, là động lực, mắt xích quan trọng trong quá trình gắn kết việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 04 –NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa tác động, thúc đẩy nhau trong quá trình xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng mạnh.

 Trong qúa trình thực hiện cần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong học tập, công tác, sinh hoạt Đảng, phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đây được xác định là khâu mấu chốt để thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Việc kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW và Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, trước hết cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề còn yếu kém. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian. Cấp trên phải làm gương, tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; các đồng chí trong Thường vụ, cấp ủy viên cấp trên gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết 04 BCH TW Đảng khóa XII theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04 của BCH TW Đảng khóa XII về  “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa XII là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ những nội dung định hướng trên, tin tưởng rằng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04 –NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hồng Mong – Thế Sự

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này