Thời gian tập sự không được tính hưởng phụ cấp thâm niên (16/01/2019, 08:34)

Ông Phùng Văn Tráng là giáo viên tin học cấp tiểu học, mã ngạch: V.07.03.07. Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/5/2014 giảng dạy theo hợp đồng vụ việc, được hưởng 100% lương theo mã ngạch 15a.203, hưởng lương từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, bảng lương hợp đồng vụ việc.

Sau đó, 2 tháng hè (1/6/2014 đến 31/7/2014) ông không được UBND ký hợp đồng nên không tham gia đóng BHXH. Từ ngày 1/8/2014 đến ngày 31/5/2015 ông giảng dạy theo hợp đồng vụ việc, được hưởng 100% lương theo mã ngạch 15a.203. Hưởng lương từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, bảng lương hợp đồng vụ việc, đóng BHXH bắt buộc. Được UBND tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch viên chức từ ngày 1/6/2015, hưởng 100% lương theo mã ngạch 15a.203. Tính từ ngày 1/1/2014 đến hết ngày 31/12/2018, ông Tráng đóng BHXH được 4 năm 10 tháng (gián đoạn 2 tháng hè không đóng).

Ông Tráng hỏi, thời gian ông tham gia hợp đồng vụ việc là 15 tháng trước khi có quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức có được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề không? Đến hết ngày 28/2/2018, đóng BHXH bắt buộc là 5 năm có được hưởng phụ cấp thâm niên 5% không? Nếu không được, thời gian bắt đầu được hưởng phụ cấp thâm niên từ khi nào?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ, được hướng dẫn tại Khoản 1 và Điểm a, Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (trong đó Khoản 1 Điều 1 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH và Điểm a Khoản 3 Điều 1 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 27/2018/TT-BNV) thì, đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo gồm có: Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và đã được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07).

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên: Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH (trong đó Điểm c Khoản 1 Điều 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH) thì, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập); Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có); Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, hướng dẫn tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH thì, thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập) để tính hưởng phụ cấp thâm niên, không bao gồm thời gian sau: Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Trường hợp ông Phùng Văn Tráng là giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) đang giảng dạy môn tin học tại trường tiểu học công lập thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Tính từ ngày 1/1/2014 đến hết ngày 31/12/2018, ông Tráng có tổng thời gian giảng dạy, hưởng lương theo ngạch Giáo viên tiểu học cao cấp (trình độ đại học), mã số 15a.203 và chức danh  Giáo viên tiểu học hạng II (trình độ đại học), mã số V.07.03.07, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, có đóng BHXH là 4 năm 10 tháng (58 tháng), có gián đoạn 2 tháng hè không làm việc, không đóng BHXH.

Trước khi được tuyển dụng vào viên chức, ông Tráng đã có thời gian 15tháng giảng dạy bộ môn tin học, đóng BHXH bắt buộc trong trường tiểu học theo hợp đồng (đặt tên là hợp đồng vụ việc), nhưng nội dung của hợp đồng đó là hợp đồng lao động.

Theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau: Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên, trong thời gian đó đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Ngày 1/6/2015, UBND huyện ban hành quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức, ký hợp đồng làm việc đã áp dụng hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV miễn thực hiện chế độ tập sự đối với ông Tráng, hưởng 100% tiền lương ngạch, bậc được bổ nhiệm.

Như vậy, thời gian công tác, đóng BHXH bắt buộc trong trường tiểu học 15 tháng theo chế độ hợp đồng lao động trước khi có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm của ông Tráng được coi là thời gian tập sự để làm quen, tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được bổ nhiệm.   

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, hướng dẫn tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH thì, thời gian tập sự, thử việc không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Theo luật sư, đối với trường hợp cụ thể của ông Tráng có thời gian 15 tháng làm việc, đóng BHXH theo chế độ hợp đồng lao động trước khi tuyển dụng, đã được cơ quan tuyển dụng coi là thời gian đã thực hiện chế độ tập sự để bổ nhiệm ngay vào chức danh nghề nghiệp, hạng viên chức, cho nên thời gian đó không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Tráng được xác định kể từ ngày 1/6/2015, là ngày ông Tráng được bổ nhiệm viên chức, hưởng 100% tiền lương ngạch, bậc được bổ nhiệm. Đến ngày 1/6/2020, ông Tráng sẽ đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Theo chinhphu.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang