UBND tỉnh Đắk Lắk UBND tỉnh Đắk Lắk

Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chấp hành của HĐND và là cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Pháp luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong quản lý hành chính Nhà nước và trong mối quan hệ với HĐND dưới sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, theo hệ thống hành chính 4 cấp ...
Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc.

Lãnh đạo UBND tỉnh:

 

 

 

Nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/4/2019 và thay thế Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh.

 

Địa chỉ : Số 09 Lê Duẩn - Tp Buôn Ma Thuột

Điện thoại : 08050557 Fax : 08050554

Website: https://daklak.gov.vn

 

Nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, theo Thông báo số 210/TB-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh. ()

1. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực, công tác sau đây:
- Quy hoạch; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất); kêu gọi và hợp tác đầu tư.
- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và các giải pháp đột phá trên các lĩnh vực.
- Công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác đối ngoại của UBND tỉnh.
- Duy trì việc chấp hành quy chế làm việc của UBND tỉnh; giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ban Cán sự và UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể quần chúng cấp tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các tỉnh, thành phố bạn.
c) Theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Công an tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh.
d) Trực tiếp làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác Biên giới; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai của tỉnh; Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo quan trọng khác.
e) Phụ trách địa bàn các huyện: Lắk, Krông Bông, Krông Ana và thành phố Buôn Ma Thuột.
 2. Đồng chí Y Dhăm Ênuôl – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp; Chương trình hợp tác của tỉnh trong tam giác phát triển Cămpuchia – Lào – Việt Nam; các doanh nghiệp, các đơn vị, các hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.
b) Làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác phân giới cắm mốc của tỉnh; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh của tỉnh, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo các lĩnh vực được phân công phụ trách.
c) Phụ trách địa bàn các huyện: Krông Năng, Buôn Đôn, M’Drắk, Ea Kar và thị xã Buôn Hồ.
d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Mai Hoan Niê Kdăm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, các đơn vị, các hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.
b) Làm nhiệm vụ Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình chính sách dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo các lĩnh vực được phân công phụ trách.
c) Phụ trách địa bàn các huyện: Cư Kuin; Krông Pắc và thành phố Buôn Ma Thuột.
d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý các Khu, cụm công nghiệp; Liên minh Hợp tác xã; Công ty Điện lực Đắk Lắk; Quỹ đầu tư phát triển; các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, các đơn vị, các hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.
b) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh; Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển nhà ở của tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AID, ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em; Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo các lĩnh vực được phân công phụ trách.
c) Phụ trách địa bàn các huyện: Ea H’leo, Krông Búk, Ea Súp, Cư M’gar.
c) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đồng chí Trần Kỳ Rơi - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an; theo dõi địa các huyện: Cư M’gar, Krông Búk, thành phố Buôn Ma Thuột.

6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách công tác quốc phòng, biên giới, theo dõi địa bàn huyện: Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Bông.

7. Đồng chí Từ Thái Giang - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính phụ trách Tài chính; theo dõi địa bàn các huyện: Ea H’leo,  Krông Năng, Krông Ana.
8. Đồng chí Đinh Xuân Hà - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách Kế hoạch và Đầu tư; theo dõi  địa bàn các huyện: Lắk, Krông Pắc, Krông Bông.

9. Đồng chí Miên Klơng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách Nội vụ; theo dõi địa bàn huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin.
10. Đồng chí Võ Minh Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách công tác Văn phòng; theo dõi địa bàn các huyện: Ea Kar, M’Drắk và thị xã Buôn Hồ.

 

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này