UBND tỉnh Đắk Lắk UBND tỉnh Đắk Lắk

Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chấp hành của HĐND và là cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Pháp luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong quản lý hành chính Nhà nước và trong mối quan hệ với HĐND dưới sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, theo hệ thống hành chính 4 cấp ...
Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc.

Lãnh đạo UBND tỉnh:

 

 

 

Nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/4/2019 và thay thế Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh.

 

Địa chỉ : Số 09 Lê Duẩn - Tp Buôn Ma Thuột

Điện thoại : 08050557 Fax : 08050554

Website: https://daklak.gov.vn

 

Nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, theo Thông báo số 29/TB-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh. ()

Lãnh đạo UBND tỉnh:

 

 

Nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, theo Thông báo số 29/TB-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh.

1. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực, công tác sau đây:
- Quy hoạch; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất); kêu gọi và hợp tác đầu tư.
- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và các giải pháp đột phá trên các lĩnh vực.
- Công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác đối ngoại của UBND tỉnh.
- Duy trì việc chấp hành quy chế làm việc của UBND tỉnh. Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ban Cán sự và UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể quần chúng cấp tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Công an tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Thi hành án dân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục Thống kê; Cục Hải quan Đắk Lắk.

d) Làm Trưởng các ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo quy định của Pháp luật.

e) Phụ trách địa bàn các huyện: M’Drắk, Krông Pắk và thành phố Buôn Ma Thuột.

 2. Đồng chí Y Dhăm Ênuôl – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

a) Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Sở Giao thông vận tải; Văn phòng UBND tỉnh; Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp; Chương trình hợp tác của tỉnh trong tam giác phát triển Cămpuchia – Lào – Việt Nam; các doanh nghiệp, các đơn vị, các hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

c) Làm Trưởng các ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

d) Phụ trách địa bàn các huyện: Krông Ana; Krông Bông; Lắk.

e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Công ty Điện lực Đắk Lắk; Quỹ đầu tư phát triển; các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, các đơn vị, các hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.
b) Làm Trưởng các ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Phụ trách địa bàn các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Ban Dân tộc; Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh; Công tác phát triển đô thị; các doanh nghiệp, các đơn vị, các Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

b) Làm Trưởng các ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Phụ trách địa bàn các huyện: Ea Kar, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.
d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội; các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, các đơn vị, các Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

b) Làm Trưởng các ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Phụ trách địa bàn các huyện: Cư Kuin; Ea H’leo; Krông Búk.
d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đồng chí Trần Kỳ Rơi - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an; theo dõi địa các huyện: Cư M’gar, Ea H’leo, Krông Búk.

6. Đồng chí Trương Hồng Quang - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách công tác quốc phòng, biên giới; theo dõi địa bàn huyện: Ea Súp, thị xã Buôn Hồ.

7. Đồng chí Từ Thái Giang - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính phụ trách Tài chính; theo dõi địa bàn các huyện: Krông Năng, Ea Kar.
8. Đồng chí Đinh Xuân Hà - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách Kế hoạch và Đầu tư; theo dõi  địa bàn các huyện: Krông Ana, Krông Bông, Lắk.

9. Đồng chí Miên Klơng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách Nội vụ; theo dõi địa bàn huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin.

10. Đồng chí Bùi Hồng Quý - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách công tác Văn phòng; theo dõi địa bàn các huyện: M’Drắk, Krông Pắc và thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này