Thông cáo báo chí về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Đắk Lắk (29/06/2023, 14:18)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

 tại tỉnh Đắk Lắk

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (gọi tắt là Quy chế thi); Công văn 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 (gọi tắt là Kỳ thi);

Mục đích của Kỳ thi: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT); lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Yêu cầu của Kỳ thi: an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng.

Kỳ thi được tổ chức từ ngày 27-30/6/2023 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh). Mỗi tỉnh có một Hội đồng thi do Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi.

I. Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk

1. Các văn bản chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk

- Chỉ thị số 35-CV/TU ngày 09/6/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023;

- Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk;

-  Kế hoạch số 67/KH- SGDĐT ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh Đăk Lắk về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

- Thông báo số 59/KL-VPUBND ngày 23/5/2023 về Thông báo Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Đắk Lắk;

- Quyết định số 70/QĐ-BCĐ ngày 23/5/2023 về Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Đắk Lắk;

- Quyết định số 83/QĐ-BCĐ ngày 07/6/2023 của Ban chỉ đạo thi về Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định thành lập hội đồng thi, ban thư ký và các ban khác theo tiến độ Kỳ thi; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị cho Kỳ thi, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ thi; bảo đảm an toàn, an ninh trong tổ chức Kỳ thi...

2. Số lượng điểm thi, phòng thi, thí sinh đăng ký dự thi

- Tổng số điểm thi: 33 điểm thi chính thức, 39 điểm thi dự phòng

- Tổng số phòng thi: 900 phòng thi chính thức; 66 phòng thi dự phòng; 48 phòng chờ.

- Tổng số thí sinh đăng ký: 21.111

Số thí sinh đăng ký xét học bạ (không dự thi): 69

Số thí sinh dự thi: 21.042.

Trong đó: (chỉ tính trong số thí sinh dự thi): Số thí sinh nữ: 11.415 (tỷ lệ: 54.07%);  số thí sinh DTTS: 5.927 (tỷ lệ: 28.08%); số thí sinh học chương trình phổ thông: 18.851; số thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên: 2.260; số học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023: 20.288; số thí sinh tự do: 823.

3. Số lượng cán bộ coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi:

Tổng số: 2.928 người (chưa tính thanh tra), trong đó:

- Lãnh đạo, thư ký điểm thi: 240 người;

- Cán bộ coi thi: 1.800 người;

- Cán bộ phòng chờ: 48 người;

- Cán bộ giám sát: 310 người;

- Cán bộ an ninh, y tế, phục vụ: 426 người;

- Cán bộ dự phòng: 104 người.

II. Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk

1. Công tác tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh dự thi

Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học có học sinh lớp 12, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Các đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo hướng dẫn của Sở GDĐT đảm bảo hiệu quả, chất lượng với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời giúp các em có đầy đủ kiến thức để tham gia Kỳ thi đạt hiệu quả tốt nhất.

 2. Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí cho tổ chức Kỳ thi

Các đơn vị thực hiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất (CSVC) và kinh phí cho tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn tại Công văn số 995/SGDĐT-KHTC ngày 15/6/2023 của Sở GDĐT về việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; đảm bảo chuẩn bị đủ mọi điều kiện về CSVC, thiết bị tại các điểm thi, địa điểm in sao đề thi và địa điểm chấm thi theo quy định, phục vụ tốt cho tổ chức Kỳ thi.

 

3. Công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi

- Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn công tác tổ chức thi cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ tư vấn tuyển sinh, cán bộ máy tính; tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi cho lực lượng tham gia thanh tra, kiểm tra Kỳ thi; tập huấn nghiệp vụ coi thi cho trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi và thư ký các điểm thi theo kế hoạch. Các cơ sở giáo dục THPT, GDTX tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi của đơn vị trước Kỳ thi.Trưởng điểm thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh; triển khai, phổ biến quy chế coi thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại điểm thi; đảm bảo tất cả cán bộ coi thi, thanh tra, giám sát và các lực lượng phục vụ thi đều được tập huấn, nắm rõ về quy chế thi và nghiệp vụ.

4. Công tác đảm bảo an toàn cho Kỳ thi và hỗ trợ thí sinh dự thi

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tích cực với ngành Giáo dục; chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho Kỳ thi; đẩy mạnh  tuyên truyền về Kỳ thi; hỗ trợ cho thí sinh dự thi:  

- Phương án đảm bảo y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi; đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày thi...

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cấp cơ sở Đoàn triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ các địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi và hỗ trợ thí sinh khó khăn dự thi.

- Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh  thuộc  gia đình chính sách, hộ nghèo, cư trú ở vùng sâu, vùng xa; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

5. Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi

- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh tổ chức 05 đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi từ ngày 13/6/2023 đến 16/6/2023 theo Quyết định số 83/QĐ-BCĐ ngày 07/6/2023 của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

- Sở GDĐT tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi từ ngày 13/6/2023 đến 16/6/2023 theo Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 12/6/2023 của Chánh Thanh tra Sở về việc kiểm tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

- Bộ GDĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh theo Quyết định số 1578/QĐ-BGDĐT ngày 07/6/2023 của Bộ GDĐT về việc thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Chi tiết tại đây

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready