Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND, ngày 18/02/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp thống nhất kết quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 32/TB-VPUBND, ngày 18/2/2019 về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tại cuộc họp thống nhất kết quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh.

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

UBND tỉnh vừa có Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND, ngày 18/2/2019 về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Ẩm thực Tây Nguyên năm 2019

Ngày 13/02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Ẩm thực Tây Nguyên năm 2019.

Báo cáo công tác triển khai Kế hoạch số 4594/UBND-KGVX ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh.

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1156/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc về việc báo cáo công tác triển khai Kế hoạch số 4594/UBND-KGVX ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016 – 2020, giao Ban Dân tộc là Cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý và triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2018.

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1174/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1604/BTC-NSNN ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2018.

Xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1169/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 515/CTS-CSQH ngày 01/02/2019 của Cục Tấn số vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông về xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Rà soát, sắp xếp tổ chức Hội khuyến học các cấp

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1085/VPCP-KGVX, ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả công tác giúp đỡ người mù và Hội Người mù.

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1190/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ tại mục IV của Báo cáo số 423-BC/TU ngày 31/01/2019 của Tỉnh ủy về tổng kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam.

Thu thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 RON92.

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1175/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 265/VPCP-KTTH ngày 29/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 RON92.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1194/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ;

Thực hiện Thông báo số 4234/TB-BKHCN, ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1163/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông báo số 4234/TB-BKHCN, ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018.

Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư.

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1208/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 2718-CV/TU ngày 12/02/2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”.

Triển khai Quyết định số 139/QĐ- TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1166/UBND – NC gửi Công an tỉnh về thực hiện Quyết định số 139/QĐ- TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

Triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1215/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1191/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai Quyết định số 140/QĐ- TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1167/UBND – NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 140/QĐ- TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1221/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 12/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1144/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1222/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Công văn số 918/VPCP-KGVX ngày 31/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này