Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND, ngày 17/4/2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND, ngày 18/4/2019 phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá trên địa bàn tỉnh.

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2932/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 1319/BVHTTDL-VP ngày 08/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

Triển khai Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 29/3/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2890/UBND-TH về việc thực hiện Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 29/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương.

Triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2019

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2901/UBND-KGVX về việc triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2019.

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk năm 2019

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 845/QĐ-UBND, ngày 16/4/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 862/QĐ-UBND, ngày 17/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Chương trình DSM tỉnh Đắk Lắk).

Tăng cường công tác xử lý đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông trên địa bàn

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3084/UBND-CN, ngày 19/4/2019 gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác xử lý đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông trên địa bàn.

Triển khai Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2895/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chỉ thị số 08/CT- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

Triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2971/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT- BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016- 2030

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2892/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 2209/BNN- TCLN ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 17/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 858/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2953/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025”.

Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2904/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2921/UBND-TH, ngày 16/4/2019 về việc tham mưu triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo sơ kết đánh giá chương trình mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 100/BC-UBND sơ kết đánh giá chương trình mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện nghèo

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3026/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 08/4/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện nghèo.

Tham gia tuyển chọn và giới thiệu thương hiệu, sản phẩm tham dự Chương trình “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019”

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3008/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 268/CV-THNNVN-ĐP, ngày 29/3/2019 của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, về việc mời địa phương tham gia tuyển chọn và giới thiệu thương hiệu, sản phẩm tham dự Chương trình “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019”.

Thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2991/UBND-NN&MT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 230/VPĐP-NV&MT ngày 02/4/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, về ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các hồ chứa nước bị hư hỏng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3007/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các hồ chứa nước bị hư hỏng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này