Triển khai Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13/2/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1795/UBND- KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13/2/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1740/UBND- NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 460/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết.

Phổ biến thông tin Trường Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1812/UBND-KGVX về việc phổ biến thông tin Trường Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Triển khai Công văn số 825/BTNMT-TCMT ngày 27/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1829/UBND-NN&MT gửi Sở Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 825/BTNMT-TCMT ngày 27/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1844/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018.

Hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1765/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019.

Triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1770/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 1185/BNN-VPĐP ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1780/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 670/BTP-HTQT ngày 01/3/2019 của Bộ Tư pháp về đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” năm 2019

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1776/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” năm 2019.

Triển khai Công văn số 709/BTNMT-TCQLDĐ ngày 20/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1762/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP.

Tổ chức các dịch vụ phục vụ bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1777/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về việc thực hiện Công văn số 374/SXD-QLXD ngày 25/02/2019 của Sở Xây dựng về tổ chức các dịch vụ phục vụ bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế năm 2019

Ngày 07/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 497/QĐ- UBND về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế năm 2019.

Triển khai Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ

Ngày 06/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1760/UBND- NC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2019

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1827/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 519/BTTTT- KHTC ngày 28/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 1658/KH-UBND, ngày 4/3/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Triển khai Công văn số 711/BTNMT-TCCB ngày 20/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1627/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 711/BTNMT-TCCB ngày 20/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Triển khai Công văn số 1555/VPCP-NN ngày 26/02/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1687/UBND-NNMT, gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT&NNPTNT; Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8; UBND huyện Ea Kar về việc triển khai Công văn số 1555/VPCP-NN ngày 26/02/2019 của Văn phòng Chính phủ vể thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Triển khai Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 21/02/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1680/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 21/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1708/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 342/BXD-QLN ngày 26/02/2019 của Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thực hiện dịch vụ công ích đô thị của UBND huyện Lắk và Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1681/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Lắk; Ban Chấp hành Đoàn tỉnh về việc thực hiện dịch vụ công ích đô thị của UBND huyện Lắk và Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này