Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9660/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn tổ chức bộ máy ở thôn, buôn, tổ dân phố theo hướng “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng” giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo.

Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Ban Tư vấn triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk

Ngày 02/11, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 50/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Ban Tư vấn triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 5/11/2018, UBND tỉnh có Báo cáo số 307/BC-UBND về kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới

Ngày 5/11/2018, UBND tỉnh có Báo cáo số 308/BC-UBND về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Ngày 5/11/2018, UBND tỉnh có Báo cáo số 305/BC-UBND về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ

Ngày 02/11, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 28/KH-SNV về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ.

Triển khai Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23/10/2018 của Bộ Công Thương.

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9568/UBND-CN về việc triển khai Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ.

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà rèn luyện thân thể và hạ tầng kỹ thuật thuộc Trường Chính trị tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2927/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà rèn luyện thân thể và hạ tầng kỹ thuật thuộc Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9493/UBND-KT, ngày 31/10/2018 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai.

Thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ- TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9480/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 3575/BTTTT - THH ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ- TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Sở Giao thông vận tải vừa ban hành Công văn gửi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Triển khai thực hiện Công văn số 10119/VPCP-V.I  của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9417/UBND-NC, ngày 30/10/2018 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 10119/VPCP-V.I ngày 17/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII

Ngày 24/10/2018, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTC về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, năm 2018 – 2019.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 30/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2898/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9490/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các dự án nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Triển khai Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ.

Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9430/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương.

Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9426/UBND-CN về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, gồm:

Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia trong tình hình mới

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1043-CV/BTGTU, ngày 17/10/2018 về việc tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện lắp đặt các cụm thông tin cơ sở

Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9384/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 3573/BTTTT- KHTC ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện lắp đặt các cụm thông tin cơ sở.

Rà soát, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, CNTT để thực hiện kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử

Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9317/UBND – KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ, về việc thử nghiệm kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này