Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 144/QĐ-TTCH về Quy chế hoạt động của Trung tâm.

Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Buôn Hồ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9887/UBND-KGVX, ngày 11/10/2021 về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Buôn Hồ.

Triển khai Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 11/10/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 9831/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Buôn Đôn

Ngày 07/10/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Buôn Đôn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 như sau:

Triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9207/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ lưu thông, vận tải tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 08/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9740/UBND-CN, gửi Công an tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ lưu thông, vận tải tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai Thông tư số 82/2021/TT-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ Tài chính

Ngày 08/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9767/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 82/2021/TT-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 30/9/2021

Ngày 01/10/2021,VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 146/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 30/9/2021.

Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã về công tác tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Ngày 04/10/2021,VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 149/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã về công tác tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh phía Nam.

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9676/KH-UBND về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Tiếp tục thúc đẩy thanh toán thu phí dịch vụ y tế, thu phí dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt

Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9699/UBND-KGVX về việc tiếp tục thúc đẩy thanh toán thu phí dịch vụ y tế, thu phí dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 9) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 9) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 12) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2767/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 12) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 13) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 13) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 14) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2769/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 14) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 1) trên địa bàn huyện Ea H’leo

Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2770/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 1) trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 12)

Ngày 07/10/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2763/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 (đợt 12) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 10) trên địa bàn huyện Krông Pắc

Ngày 07/10/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2765/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 10) trên địa bàn huyện Krông Pắc, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 11) trên địa bàn huyện Krông Năng

Ngày 07/10/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 11) trên địa bàn huyện Krông Năng, cụ thể như sau:

Quyết định ban hành Phương án tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả

Ngày 07/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-BCĐ về việc ban hành Phương án tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang