Sử dụng hệ thống iGate trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 20/5/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã ban hành Công văn số 26/TTPVHCC-THHTKTGS, về việc sử dụng hệ thống iGate trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Quyết định về việc thu hồi 5.095,5m2  đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi nhánh Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk - Nông trường Cao su 30/4 thuộc Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk.

Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.095,5m2 đất, thuộc thửa đất số 09, tờ bản đồ địa chính số 61 tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi nhánh Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk-Nông trường Cao su 30/4 thuộc Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 20/5, UBND tỉnh ra Quyết định số 1119/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đồng ý chủ trương xây dựng phần mềm Quản lý đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4264/UBND-KGVX về việc xây dựng phần mềm Quản lý đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt - Trung

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4305/UBND-KT, gửi các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 3461/BCT-XNK ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt – Trung.

Xây dựng văn bản QPPL có liên quan đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4315/UBND-TH, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông về việc Xây dựng văn bản QPPL có liên quan đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4308/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 38/2020/TT-BTC, ngày 12/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước và ngân sách nhà nước.

Thống nhất chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo.

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4313/UBND-TH gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thống nhất chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo.

Thực hiện Thông báo số 19/TB-BCA-A05, ngày 12/5/2020 của Bộ Công an.

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4284/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 19/TB-BCA-A05, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công an về chiến dịch tấn công của các nhóm tội phạm mạng nhằm vào các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Quyết định về việc cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng 15.216,69m2 đất tại xã Cư Bao và 28.001,1m2 đất tại xã Ea Drông từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thực hiện Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Điểm dân cư Đồi thông xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng 43.217,79m2 đất sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Điểm dân cư Đồi thông xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ và Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Điểm dân cư số 09 xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, cụ thể:

Quyết định phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat–2 giai đoạn 2021- 2025.

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat–2 giai đoạn 2021- 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lập với những nội dung chính sau đây:

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo hiểm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4262/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo hiểm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19.

Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4176/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4240/UBND-KGVX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ về việc thực hiện thông tư số 32/2019/TTBLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Đắk Lắk ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân vào ngày 23/5/2020

BHXH tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ ra quân sẽ được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện trong toàn tỉnh vào 8h00 ngày 23/5/2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này