Triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2971/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT- BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016- 2030

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2892/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 2209/BNN- TCLN ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 17/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 858/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2953/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025”.

Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2904/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2921/UBND-TH, ngày 16/4/2019 về việc tham mưu triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo sơ kết đánh giá chương trình mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 100/BC-UBND sơ kết đánh giá chương trình mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện nghèo

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3026/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 08/4/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện nghèo.

Tham gia tuyển chọn và giới thiệu thương hiệu, sản phẩm tham dự Chương trình “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019”

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3008/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 268/CV-THNNVN-ĐP, ngày 29/3/2019 của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, về việc mời địa phương tham gia tuyển chọn và giới thiệu thương hiệu, sản phẩm tham dự Chương trình “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019”.

Thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2991/UBND-NN&MT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 230/VPĐP-NV&MT ngày 02/4/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, về ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các hồ chứa nước bị hư hỏng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3007/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các hồ chứa nước bị hư hỏng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018.

Triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu để phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3027/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông báo số 1033/TB-BLĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2018.

Tăng cường biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong tháng 4/2019 các ngành chức năng trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Các Sở, ngành chức năng thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, kịp thời nắm bắt các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng để xây dựng phương án, giải pháp đấu tranh có hiệu quả với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số vụ vi phạm được xử lý là 321 vụ vi phạm, xử lý hành chính 320 vụ, hình sự 01 vụ. Số tiền thu qua xử lý là gần 14 tỷ đồng.

Phê duyệt Đề cương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020, định hướng năm 2030

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định 868/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020, định hướng năm 2030.

Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2866/UBND-TH, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3961/BTC-ĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính về đôn đốc gửi báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Thực hiện Công văn số 2258/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2963/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2258/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Nghị quyết, kết luận của UBTVQH về chất vấn và giám sát chuyên đề.

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Lễ 30/4 – 01/5

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2976/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, đoàn thể thuộc tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2898/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong thời gian nghỉ Lễ Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.

Công bố lần 1 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2952/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Thông báo số 27/TB-CATT ngày 04/4/2019 của Cục An toàn thông tin về công bố lần 1 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Đôn đốc tham mưu triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2967/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2595/NHNN-TTGSNH ngày 10/4/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Tham mưu dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2987/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội yêu cầu báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này