Quyết định về việc cho Ban Quản lý Dự án Điện nông thôn Miền Trung - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thuê 117m2 đất tại các xã Ea Nam, Ea Khal, Ea H’leo, huyện Ea H’leo.

Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc Cho Ban Quản lý Dự án Điện nông thôn Miền Trung - Tổng công ty Điện lực Miền Trung thuê 117m 2 (một trăm mười bảy mét vuông) tại các xã Ea Nam, Ea Khal và Ea H’leo, huyện Ea H’leo và cho phép chuyển mục đích sử dụng 114,3 m2 đất từ đất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng để sử dụng vào mục đích thực hiện Tiểu dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk, cụ thể:

Triển khai Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4127/UBND-KGVX về việc thực hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐTTg ngày 24/4/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Kể từ ngày 18/5/2020 áp dụng hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CTUBND ngày 29/4/2020 về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) do các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện tại Trung tâm như sau.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc, phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT ngày 11/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4095/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT ngày 11/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên:

Phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý Công văn số 490/STTTT-CNTT ngày 10/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4118/UBND-KSTTHC, gửi Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc xử lý Công văn số 490/STTTT-CNTT ngày 10/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về xem xét xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Ana tại Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 17/3/2020 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 của huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 của huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4030/UBND-NC, gửi Công an tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 07/5/2020 của Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 3.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4071/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025:

Cung cấp dữ liệu phục vụ theo dõi tình hình nguy cơ dịch bệnh Covid-19.

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4080/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2488/BYT-CNTT ngày 06/5/2020 của Bộ Y tế về việc cung cấp dữ liệu phục vụ theo dõi tình hình nguy cơ dịch bệnh Covid-19:

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 làm việc tại Công ty TNHH Ánh Dương, huyện Cư M’gar

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 làm việc tại Công ty TNHH Ánh Dương, huyện Cư M’gar.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này