Tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11128/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 5954/BNV- TCBC ngày 05/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW.

UBND tỉnh Phê duyệt Đề án Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3400/QĐ-UBND, ngày 17-12-2018 về việc phê duyệt Đề án Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột (gọi tắt là Đường sách).

Kế hoạch xuất bản sách ảnh phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 14/12, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 ban hành Kế hoạch 52/KH-BTC về xuất bản sách ảnh phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Thông báo Kết luận của Trưởng Tiểu ban Truyền thông tại cuộc họp Truyền thông Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Ngày 12/12, Tiểu Ban Truyền thông - Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 ban hành Thông báo 01/TB-TTTT về Kết luận của Trưởng Tiểu ban Truyền thông tại cuộc họp Truyền thông Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS miền núi giai đoạn 2012-2018

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10909/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 3187/VPQH-GS ngày 03/12/2018 của Văn phòng Quốc hội về báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS miền núi giai đoạn 2012-2018.

Bộ TT&TT hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10924/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019.

Chuyển Kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 sang năm 2019 của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10954/UBND-NN&MT về việc đề nghị chuyển Kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 sang năm 2019 của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng.

Phương thức thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10938/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phương thức thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Quyết định của Bộ Nội vụ

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10918/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 2533/QĐ-BNV ngày 21/11/2018 của Bộ Nội vụ về ban hành chương trình bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Thực hiện Thông báo kết quả của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10913/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Công Thương; Y tế; Giao thông vận tải; Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 717/TB-BCĐĐHG ngày 17/10/2018 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28/9/2018.

Xác định chủ đầu tư các hạng mục thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10912/UBND-KGVX, gửi Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10910/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 7162/BYT-BM-TE ngày 26/11/2018 của Bộ Y tế về tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường.

Thực hiện CV số 1801/TCTL-ATĐ ngày 04/12/2018 của Tổng cục Thủy lợi

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10983/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 9848/BCT-ĐL ngày 03/12/2018 của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam.

Triển khai Công văn số 9848/BCT-ĐL ngày 03/12/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10983/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 9848/BCT-ĐL ngày 03/12/2018 của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam.

Gia hạn thời gian phê duyệt hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10976/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2841/STNMT-CCQLDĐ ngày 04/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian phê duyệt hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.

Ý kiến góp ý của Bộ Công Thương về đồ án Quy hoạch phân khu xây xựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Công nghiệp Phú Xuân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10978/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 9895/BCT-KH ngày 04/12/2018 của Bộ Công Thương về việc góp ý dự thảo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Công nghiệp Phú Xuân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông SrêPôk.

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10916/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6568/BNNMT-TNN ngày 30/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông SrêPôk.

Báo  cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết 19-2018 /NQ-CP trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 363/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết 19-2018 /NQ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Chuẩn bị nội dung quảng bá và tăng chuyến bay phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019

Ngày 14/12, UBND tỉnh ban hành Công văn 10999/UBND-KT về chuẩn bị nội dung quảng bá và kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019.

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3378/QĐ-UBND, ngày 13/12/2018 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này