Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ thủy điện Ea M’Đoan, hạng mục: Sửa chữa kênh, xã Ea M’Đoan, huyện M’Đrắk

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ thủy điện Ea M’Đoan, hạng mục: Sửa chữa kênh, xã Ea M’Đoan, huyện M’Đrắk.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm bơm 132, hạng mục: Sửa chữa kênh dẫn và bể hút (kể cả đập dâng để chống mất nước).

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2630/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm bơm 132, hạng mục: Sửa chữa kênh dẫn và bể hút (kể cả đập dâng để chống mất nước).

Triển khai Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7662/UBND- TH gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Triển khai Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7711/UBND – KT gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh về thực hiện Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Triển khai Thông tư số 26/2019/TT- BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7712/UBND– KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 26/2019/TT- BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định danh mục thuốc hiếm.

Triển khai Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7611/UBND– KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2700/QĐ- UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cho Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Đắk Lắk 1 thuê đất tại huyện Ea Súp

Ngày 23/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Đắk Lắk 1 thuê 1.619,9 m2 đất tại huyện Ea Súp và cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.619,9 m2 đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Đường dây 110 kV đấu nối nhà máy điện mặt trời Long Thành 1.

Chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7586/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Thủy Lợi về việc xét Tờ trình số 117/TTr-SGDĐT, ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo trình độ đại học năm 2019 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai văn bản của Trung ương.

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7624/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6593/BNN-TCTL, ngày 09/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

Triển khai Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7630/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về việc thực hiện Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phương án xét tuyển đào tạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2019.

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7589/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét tờ trình số 162/TTr-SYT, ngày 12/9/2019 của Sở Y tế đề nghị phê duyệt Phương án xét tuyển đào đạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2019 tại Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Giao tham mưu khen thưởng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu qủa kinh tế tập thể.

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7610/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 6511/BKHĐT-TĐKT&TT ngày 10/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khen thưởng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025"

Ngày 20-9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7613/UBND-TH, về việc thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.

Xây dựng vi trí việc làm cán bộ, công chức ngành kế hoạch, đầu tư

Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7518/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 6537/BKHĐT-TCCB ngày 10/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành kế hoạch, đầu tư.

Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”

Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7541/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025”

Ngày 18/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2650/QĐ- UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cho Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Chư Kbô thuê đất

Ngày 20/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2690/QĐ-UBND về việc cho Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Chư Kbô thuê 6.011,8m2 đất tại xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Sân phơi, nhà kho kết hợp trụ sở làm việc.

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất

Ngày 17/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 18/7/1995 của UBND tỉnh; giao 532,5m2 đất điều chỉnh tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 18/7/1995 của UBND tỉnh cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này