Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3675/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 23/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

Học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 531/SGDĐT – VP, ngày 28/4/2020 về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19.

Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 88/BC-UBND về việc Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (tính đến ngày 15/4/2020).

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 28/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3665/KH-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 24/4/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1764-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thu hồi Thông tư số 26/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3607/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về việc thu hồi Thông tư số 26/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Triển khai Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ.

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3552/UBND-CN gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3495/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Ngày 22/4/2020, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-TĐKT về việc kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Quyết định phê duyệt xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa năm 2020

Ngày 21/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Quyết định số 15/QĐ-BCĐ về việc phê duyệt xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa năm 2020

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ XI

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ XI.

Quyết định giao chi tiết kế hoạch nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2020 (đợt 2)

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2020 (đợt 2).

Kế hoạch tổng kết Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”

Ngày 21/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ về việc tổng kết Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”.

Thành lập Ban Chỉ đạo về chấm dứt bệnh Lao tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chấm dứt bệnh Lao tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình Xây dựng Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Xây dựng Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3556/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 13/3/2020, nhằm tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5

Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3511/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 2964/VPCP-TH ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3506/UBND-TH về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, khối lớp 6, 7, 8 THCS đi học trở lại từ ngày 04/5/2020

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh khối lớp 6,7,8 trung học cơ sở (giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên); học sinh, học viên các cơ sở giáo dục khác đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.

Triển khai Thông báo kết luận số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3574/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Các đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị 19/CTTTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này