Triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 21/03/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2174/UBND-KT về việc thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BTC, ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/03/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc Đổi tên “Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế Hợp tác xã của tỉnh” thành “Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk” và kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo), cụ thể như sau.

Tập trung  rà soát, đánh giá  thủ tục hành chính trong quý II  năm 2022

Trong quý II/2022, Văn phòng UBND tỉnh sẽ phối hợp với các Sở, ngành tập trung rà soát, đánh giá TTHC liên quan lĩnh vực Tài nguyên &Môi trường, Khoa học và Công nghệ.

Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

Ngày 21/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2156/UBND-KGVX về việc thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số được ban hành tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022.

Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2085/UBND-NC về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, gồm:

Triển khai thực hiện Công văn số 1578-CV/TU ngày 04/3/2022  của Tỉnh ủy

Ngày 16/03/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2037/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 1578-CV/TU ngày 04/3/2022 của Tỉnh ủy.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2027” năm 2022

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 664/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2027” năm 2022.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/3/2022, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1967/UBND-NNMT, ngày 15/3/2022 về việc tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 106) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1860/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế, Công Thương; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 286/CĐ-BYT về ngày 03/3/2022 của Bộ Y tế về đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 – 2025.

Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 52/KH-UBND về việc thực thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa

Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1632/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 26/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 93) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 93) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 92) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 92) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk xây dựng hoàn thiện mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi” trong năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý và sử dụng voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch, văn hóa và phấn đấu hoàn thiện mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với Voi” trong năm 2022.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang