Hệ thống iGate đã tiếp nhận 37.947 hồ sơ

Theo thống kê trên hệ thống Dịch vụ công trực truyến tích hợp một cửa điện tử (iGate), toàn tỉnh đã triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tại 34 đơn vị, gồm 19 sở, ban, ngành; 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố. Hệ thống IGate cung cấp 1839 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: 744 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 276 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc Họp báo định kỳ tháng 2 năm 2020

Ngày 16/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 33/TB-VPUBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc Họp báo định kỳ tháng 2 năm 2020.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ea Kar

Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ea Kar.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện M’Đrắk

Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện M’Đrắk.

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2156-UBND/KT gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5269/UBND-KT ngày 29/6/2018, trong đó, cụ thể hoá nhiệm vụ của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện một cách hiệu quả, phát huy hiệu lực trong thực tiễn, từng bước nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã (HTX) trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Quyết định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 13/3/2020 về việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1).

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2072/KH-UBND, về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020.

Ban hành Kế hoạch hoạt động công tác y tế đáp ứng các tình huống phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND, về việc ban hành Kế hoạch hoạt động công tác y tế đáp ứng các tình huống phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 46/BC-UBND, về Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2084/UBND-KGVX về việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/3/2020, Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46/CT-TU về việc tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10/3/2020, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ban hành Kế hoạch số 02-KH/TBTTPVBV về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2092-UBND/KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC, ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2122-UBND/NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTP, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

BHXH tỉnh triển khai in và trả tờ rời sổ BHXH cho người lao động

Ngày 09/3, BHXH tỉnh có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc in và trả tờ rời sổ BHXH cho người lao động.

Tỉnh Đắk Lắk đề xuất xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại lễ ra mắt Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi đến Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia đề xuất thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh trực thuộc. Vai trò của Trung tâm sẽ thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Quyết định công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ tại xã Cư San, huyện M’Drắk để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo.

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND, về việc Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ đối với diện tích 2.312,7 m2 đất tại xã Cư San, huyện M’Drắk để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo.

Đánh giá chương trình mục tiêu công nghệ thông tingiai đoạn 2016-2020

Ngày12/3/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáosố 44/BC-UBND, về việc đánh giá chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2051-UBND/KSTTHC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Công văn số 1504/VP-CCHC ngày 04/3/2020 của Bộ Quốc phòng, thông báo ban hành Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Tham mưu xây dựng cổng thông tin, chợ điện tử phục vụ giao dịch thương mại thị trường nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2047-UBND/TH gửi Sở Tài chính về việc tham mưu xây dựng cổng thông tin, chợ điện tử phục vụ giao dịch thương mại thị trường nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này