Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3211/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Tình hình hạn hán vụ Đông Xuân 2018-2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3222/UBND-NNMT về việc tình hình hạn hán vụ Đông Xuân 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3207/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 1688/BGDĐT-VP ngày 22/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đôn đốc hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019.

Triển khai thực hiện Công văn số 2020/TCĐBVN-ATGT ngày 08/4/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3212/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Công văn số 2020/TCĐBVN-ATGT ngày 08/4/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng 3/2019.

Triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3273/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2509/BNN-TCTL, ngày 11/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3301/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh bà Xã hội, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1550/LĐTBXH-KHTC ngày 24/04/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Triển khai Công văn số 1729/BTNMT-TCMT ngày 16/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3277/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1729/BTNMT-TCMT ngày 16/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Thực hiện Công văn số 2512/BNN-TCLN ngày 12/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3196/UBND-NNMT, gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2512/BNN-TCLN ngày 12/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ có nguồn gốc do khai phá, lấn chiếm đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Khẩn trương hoàn thành báo cáo thống kê năm học 2018-2019.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3281/UBND-KGVX, gửi Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 1687/BGDĐT-VP ngày 22/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc hoàn thành báo cáo thống kê năm học 2018-2019.

Triển khai Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12/04/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3247/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12/04/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo chương trình EPS.

Triển khai Quyết định số 428/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3193/UBND – NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 428/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (đợt 3)

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3199/UBND- NNMT gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về thực hiện Công văn số 267/VPĐP- NV&MT ngày 12/4/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (đợt 3).

Triển khai Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3263/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

Triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3267/UBND – KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế về việc quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

Triển khai Quyết định số 221/QĐ- UBDT ngày 17/4/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 21/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3219/UBND – KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 221/QĐ- UBDT ngày 17/4/2019 của Ủy ban Dân tộc Phê duyệt Kế hoạch năm 2019 thực hiện Tiểu Hợp phần 2 của Hợp phần 3 Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”.

Xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3197/UBND- NNMT gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về thực hiện Công văn số 243/VPĐP- NV&MT ngày 08/4/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.

Triển khai Quyết định số 429/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3238/UBND – TH gửi Sở Nội vụ, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 429/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3229/KH-UBND về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.

Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 24/4/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019.

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành hàng thủy sản

Ngày 26/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành hàng thủy sản.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này