Thực hiện Kế hoạch số 2015/KH-BCĐ389 ngày 27/3/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2517/UBND-KT, gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Kế hoạch số 2015/KH-BCĐ389 ngày 27/3/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2454/UBND-CN, về việc triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải, gồm:

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND, ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2494/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1226/BNV-HTQT ngày 25/3/2019 của Bộ Nội vụ về xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439.

Đôn đốc, lưu ý thực hiện công tác đấu thầu qua mạng

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2488/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2157/VPCP-CN ngày 20/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về phản ảnh tình trạng chậm triển khai đấu thầu qua mạng của Báo Đấu thầu.

Thực hiện Công văn số 931/BTP-PBGDPL của Bộ Tư Pháp

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2501/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 931/BTP-PBGDPL ngày 20/3/2019 của Bộ Tư Pháp về thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và “Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019.

Triển khai Công văn số 42/HMTg ngày 18/3/2019 của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2477/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 42/HMTg ngày 18/3/2019 của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về tham gia phối hợp thực hiện chương trình “Vì Môi trường xanh quốc gia 2019”.

Kết quả Thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 84/BC-UBND, ngày 01/4/2019 về kết quả Thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2471/KH-UBND, ngày 01/4/2019 về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 24/TB-VPUBND, ngày 01/4/2019 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp bàn về Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh.

Triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2426/UBND – KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2498/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030”.

Triển khai Quyết định số 311/QĐ- TTg ngày 22/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2460/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ngân hành Chính sách Xã hội tỉnh về thực hiện Quyết định số 311/QĐ- TTg ngày 22/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ nguồn vốn bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay.

Triển khai Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2504/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2425/UBND – KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai Nghị định số 28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2448/UBND – NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện Nghị định số 28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2526/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1074/BGDĐT-GDTC ngày 19/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2470/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kế hoạch số 1056/KH-BVHTTDL ngày 25/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều hành giá và thực hiện các khoản thu.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2525/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020.

Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020.

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2452/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 1627/BCT-TMĐT ngày 13/3/2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này