Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10364/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 3515/BKHCN-TĐC ngày 06/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (SPHH) và hoạt động đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) năm 2018.

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10373/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Triển khai Quyết định số 3377/QĐ-BCT ngày 18/9/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10484/UBND – KSTTHC gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 3377/QĐ-BCT ngày 18/9/2018 của Bộ Công Thương phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng công trình cầu kết cấu dây chịu lực

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10468/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 13104/BGTVT- KCHT ngày 16/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tập trung xử lý các vị trí có thể gây mất an toàn giao thông và Công văn số 13225/BGTVT- KCHT ngày 20/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đảm bảo chất lượng công trình, tuổi thọ khai thác lâu dài cho các công trình cầu có kết cấu dây chịu lực.

Chủ trương phối hợp tuyển sinh và đào tạo thạc sỹ

Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10375/UBND- KGVX về việc chủ trương phối hợp tuyển sinh và đào tạo đặc thù đối với trình độ thạc sỹ chuyên khoa cấp I ngành Răng hàm mặt của Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10324/UBND-NNMT về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Điều hành thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10333/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 14060/BTC-NSNN, ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về điều hành thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10290/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 13960/BTC-HCSN, ngày 13/11/2018 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10328/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 13386/BTC-TCHQ ngày 31/10/2018 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Thực hiện Khoản 5, Điều 32, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10292/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 13612/BTC-QLCS ngày 06/11/2018 của Bộ Tài chính về thực hiện Khoản 5, Điều 32, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện các nội dung quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp.

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10387/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 8724/BNN-TCLN ngày 09/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các nội dung quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp.

Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động xử lý nợ xấu giai đoạn 2018-2020.

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10430/UBND-KT, gửi các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh về việc thực hiện Báo cáo số 1331/BC-CTHADS ngày 20/11/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động xử lý nợ xấu giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh.

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN giai đoạn 2013-2018.

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10450/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 3023/VPQH-GS ngày 20/11/2018 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018.

Đề xuất đầu tư Phố đi bộ - du lịch tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10420/UBND-TH, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ GOLDEN SUN về việc xử lý Công văn số 2659/SKHĐT-XTĐT ngày 09/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất đầu tư Phố đi bộ tại thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ GOLDEN SUN.

Sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí.

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10351/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố về việc thực hiện Công văn số 10316/VPCP-TTĐT ngày 24/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí.

Một số nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10334/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 14192/BTC-TCT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về một số nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thu hút đầu tư và quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10341/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kết luận số 640/KL-HĐND ngày 09/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác thu hút đầu tư và quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10427/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các tổ chức Hội đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 14079/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước.

Triển khai Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10434ND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018.

Báo cáo tổng kết niên vụ cà phê 2017-2018 và triển khai kế hoạch niên vụ 2018-2019

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 332/BC-UBND về tổng kết niên vụ cà phê 2017-2018 và triển khai kế hoạch niên vụ năm 2018-2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này