Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thuốc cho Bệnh viện y học cổ truyền

Ngày 24/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1217/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thuốc vượt thầu thuộc danh mục thuốc trúng thầu cấp cơ sở năm 2018 cho Bệnh viện y học cổ truyền.

Triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4271/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chế độ quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua thuốc của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Ngày 24/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1216/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Triển khai văn bản mới của Trung ương

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4192/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4237/UBND-NN&MT, gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 1700/BTP-PBGDPL, ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4257/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 1710/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4198/UBND-NN&MT, về việc thực hiện Quyết định số 1710/QĐ-BNN-TCLN, ngày 14/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030.

Triển khai thực hiên dự án vay vốn ADB

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4201/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4004/VPCP-QHQT, ngày 13/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” vay vốn ADB.

Tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4114/UBND-KGVX về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại tỉnh

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4173/UBND-TH, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ về việc xử lý Công văn số 400/SNgV-HTQT ngày 26/4/2019 của Sở Ngoại vụ về tham gia tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại tỉnh.

Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4236/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 651/TCTL-QLCT ngày 17/5/2019 của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4186/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 1405/BKHCN-VP ngày 17/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Công văn số 2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4191/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Thực hiện Công văn số 1463/BKHCN-TĐC ngày 22/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4218/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1463/BKHCN-TĐC ngày 22/05/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến về kế hoạch triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4283/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1631/BTNMT-ĐCKS ngày 10/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 1495/BTNMT-ĐCKS ngày 29/3/2019 về việc cập nhật thông tin đánh giá tình hình thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010.

Kiểm tra chất lượng phiếu điều tra và rà soát một số địa bàn có nhà công vụ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4269/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 64/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 20/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc kiểm tra chất lượng phiếu điều tra và rà soát một số địa bàn có nhà công vụ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4200/UBND-NNMT, gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc thực hiện Công văn số 267/VPĐP-NV&MT ngày 12/4/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Quy định ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực điện lực.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4281/UBND-KT, gửi Cục thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3533/BCT-ĐTĐL ngày 21/5/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực điện lực.

Triển khai Thông tư số 09/2019/TT- BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4176/UBND– KGVX gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT- BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập.

Triển khai Quyết định số 681/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4262/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 681/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014- 2018.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này