Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 01 và cả năm 2019.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 687/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và cả năm 2019.

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh.

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 721/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc triển khai Công văn số 64/UBDT-VP ngày 18/01/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai một số văn bản của Trung ương.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 693/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 5249/QĐ-BNN-TCCB, ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động Phong trào thi đua đặc biệt.

Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 705/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3314/BXD-VLXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Thực hiện Công văn số 214/BTP-HTQTCT ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 702/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 214/BTP-HTQTCT ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch.

Thực hiện Công văn số 216/BTP-KTrVB ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 703/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Công văn số 216/BTP- KTrVB ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.

Triển khai Công văn số 56/BLĐTBXH-TE ngày 04/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 515/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 56/BLĐTBXH-TE ngày 04/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg và Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai các văn bản của Bộ Công Thương

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 610/UBND-CN về việc triển khai các văn bản của Bộ Công Thương, gồm:

Tổng hợp, lập hồ sơ điều chuyển tài sản công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước.

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 649/UBND-CN về việc tổng hợp, lập hồ sơ điều chuyển tài sản công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước.

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 546/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 183/BLĐTBXH-NCC, ngày 11/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Cụ thể,

Đôn đốc nộp tiền Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 569/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 16347/BTC-TCDN ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính về đôn đốc nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Thí điểm thành lập điểm hỗ trợ, tư vấn đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng.

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 628/UBND-KGVX về việc thí điểm thành lập điểm hỗ trợ, tư vấn đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng.

Tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương liên quan đến vốn đầu tư

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 650/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương liên quan đến vốn đầu tư, gồm:

Thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 607/UBND – KGVX gửi Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Triển khai Quyết định số 33/QĐ- TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 644/UBND – KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 33/QĐ- TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025.

Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 654/UBND – TH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 138/BGDĐT- KHTC ngày 10/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Gửi tài liệu Khung chính sách kinh tế Việt Nam

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 600/UBND- TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 9209/BKHĐT-TH ngày 26/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc gửi tài liệu Khung chính sách kinh tế Việt Nam.

Triển khai Quyết định số 15/QĐ- UBDT ngày 10/01/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 643/UBND – KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 15/QĐ- UBDT ngày 10/01/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 1817/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 608/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 1817/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Triển khai Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 596/UBND- TH gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này