Kiểm tra, giám sát Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” vốn ODA-EU tài trợ

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3605/UBND-CN, gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 711/ĐL-LĐ&NT ngày 03/5/2019 của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo về thông báo kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” vốn ODA-EU tài trợ.

Triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3530/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 gồm:

Thực hiện Công văn số 3715/VPCP-KGVX ngày 06/5/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3594/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 3715/VPCP-KGVX ngày 06/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3602/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2801/BNN-TCCB ngày 23/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3608/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

Đẩy mạnh thực hiện cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, năm 2019.

Nâng cao chất lượng đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3440/UBND-NC, ngày 03/5/2019 về việc nâng cao chất lượng đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3547/KH-UBND, ngày 6/5/2019 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sơ kết thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 120/BC-UBND, ngày 4/5/2019 về việc sơ kết thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2018.

Kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương vừa có Báo cáo số 48/BC-SCT, ngày 12/4/2019 về kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 123/BC-UBND, ngày 6/5/2019 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Quyết định về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1034/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai chương trình tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

Ngày 7/5, Ban An toàn Giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch 03/KH-BATGT về triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Kế hoạch thực hiện các giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Ngày 8/5, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch 04/KH-BATGT về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Triển khai quy định về cán bộ, công chức cấp xã; chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3438/UBND-TH, về việc triển khai quy định về cán bộ, công chức cấp xã; chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố.

Thực hiện Công điện khẩn số 2711/CĐ-BNN-TCLN

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3542/UBND-NN&MT, về việc thực hiện Công điện khẩn số 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được phân công kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt hành chính

Ngày 06/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về quy định các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức.

Đánh giá chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ngày 06/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3381/UBND-KT, ngày 02/5/2019 về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Ban hành chỉ tiêu, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 983/QĐ-UBND, ngày 02/5/2019 về việc ban hành chỉ tiêu, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” của tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này