Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019 của Bộ Tài chính, về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng.

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3324/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 3497/BGTVT-ĐTCT ngày 16/4/2019 của Bộ Giao thông vận tải về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng.

Báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3340/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 1563/BGDĐT-HTQT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019

Ngày 26/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1271-CV/BTGTU, về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019.

Triển khai Quyết định số 75/QĐ-BCĐCCHC ngày 24/4/2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3327/UBND-KSTTHC, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Quyết định số 75/QĐ-BCĐCCHC ngày 24/4/2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, về ban hành Kế hoạch hành động năm 2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Triển khai Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3349/UBND – KGVX gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1387/BVHTTDL-TCTDTT ngày 11/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019.

Triển khai Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3316/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3412/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Triển khai Quyết định số 471/QĐ- TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3431/UBND – NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 471/QĐ- TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”.

Triển khai Quyết định số 451/QĐ- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3326/UBND – KSTTHC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 451/QĐ- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Triển khai Kế hoạch số 162/KH-UBATGTQG ngày 22/4/2019 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3387/UBND – NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về triển khai Kế hoạch số 162/KH-UBATGTQG ngày 22/4/2019 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Triển khai Quyết định số 986/QĐ- BTP ngày 23/4/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3389/UBND – NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 986/QĐ- BTP ngày 23/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3413/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3423/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt.

Thực hiện Công văn số 3395/VPCP-PL ngày 25/4/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3390/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 3395/VPCP-PL ngày 25/4/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018.

Triển khai thực hiện Quyết định số 867/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3420/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết định số 867/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước.

Xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3428/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2351/BKHĐT-HTX ngày 19/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025.

Triển khai thực hiện Công văn số 1703/BTNMT-TCBHĐVN ngày 12/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3421/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 1703/BTNMT-TCBHĐVN ngày 12/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về góp ý cho Dự thảo lần thứ nhất và đề xuất nhiệm vụ, đề án, đề tài để xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Thực hiện Công văn số 1765/BNV-CCVC ngày 22/4/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3388/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 1765/BNV-CCVC ngày 22/4/2019 của Bộ Nội vụ về báo cáo phục vụ xây dựng Chuyên đề trình Thủ tướng Chính phủ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này