Thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6318/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 4558/VPCP-KSTT ngày 21/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh.

Công bố Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, địa phương trong quý IV/2022

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung cải cách hành chính tỉnh và yêu cầu Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành,địa phương (DDCI) năm 2022 trong quý IV/2022.

Đôn đốc triển khai thực hiện số hoá hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6348/UBND-KSTTHC gửi Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai thực hiện số hoá hồ sơ thủ tục hành chính.

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

Triển khai Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6315/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định giải thể Quỹ Bảo trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam do chiến tranh ở tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc giải thể Quỹ Bảo trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam do chiến tranh ở tỉnh Đắk Lắk.

Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6129/UBND-TH gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6147/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4503/VPCP-TH ngày 19/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Triển khai thực hiện một số nội dung cải cách hành chính tỉnh

Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6209/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét đề xuất của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tại Công văn số 1433/BCĐ.CCHC-TGV ngày 18/7/2022, về việc đề xuất nội dung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Triển khai Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6312/UBND-KT về việc thực hiện Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

Về việc Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường tiểu học Trần Bình Trọng với diện tích 5.308,2 m 2 tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường tiểu học Trần Bình Trọng đối với thửa đất số 153, tờ bản đồ số TĐ 01-2021 (DC 22) với diện tích 5.308,2 m 2 (năm nghìn ba trăm linh tám phẩy hai mét vuông) đất tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo, thời hạn sử dụng lâu dài. Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục mảnh trích đo địa chính số 1217/TL-VPĐKĐĐKTĐC do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 02/02/2021.

Thực hiện Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6268/UBND-NC về việc thực hiện Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2023.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Krông Bông.

Triển khai Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6226/QĐ-UBND về việc triển khai Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030”.

Triển khai Văn bản của  Trung ương

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6150/UBND-CN về việc triển khai Văn bản của Trung ương, gồm:

Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6147/UBND-TH về việc quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

12 ngành nghề được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND về danh mục ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tê – xã hội được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021 - 2025.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready