Xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5426/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2092/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020.

Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5397/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7543/BTC-TCDN ngày 01/7/2019 của Bộ Tài chính về tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5416/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 338-TB/VPTU ngày 01/7/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 01/7/2019.

Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 9/7/2019 về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Cho Công ty TNHH MTV thương mại và nông sản Nhựt Lan thuê 765,9 m2 đất tại thị trấn Krông Năng

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV thương mại và nông sản Nhựt Lan thuê 765,9 m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng buôn bán phụ tùng xe ô tô.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1746/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5324/UBND-KT, về việc triển khai văn bản của Trung ương, gồm:

Quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ký Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5325/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4229/BNN-TCST, ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5352/UBND-KGVX, gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg, ngày 27/12/2011 về Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Công văn số 488/CTĐP-CCN ngày 27/6/2019 của Cục Công Thương địa phương

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5330/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Công văn số 488/CTĐP-CCN ngày 27/6/2019 của Cục Công Thương địa phương về kết quả 01 năm triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020.

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5320/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020.

Khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5332/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 7450/BTC-TCDN ngày 27/6/2019 của Bộ Tài chính về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2019

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 186/BC-UBND, ngày 03/7/2019 về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Quyết định thu hồi đất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.282,1m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk; giao 3.282,1m2 đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507.9

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc thu hồi 509,1m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507.9; giao 509,1m2 đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Buôn Hồ

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Buôn Hồ.

Phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng

Ngày 04/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng.

Triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5377/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, BHXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Triển khai Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5376/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này