Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9383/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 4048/BTTTT-BC ngày 13/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9356/UBND-CN, về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9540/UBND-TH gửi Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Triển khai Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9436/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9556/UBND– KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Triển khai Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9539/UBND- NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9550/UBND– KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

Thu hồi diện tích 280.805 m2 đất tại xã Ea H’Mlây, huyện M’Drắk của Công ty TNHH MTV cà phê 715B

Ngày 20/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3490/QĐ- UBND về việc thu hồi diện tích 280.805 m2 đất tại xã Ea H’Mlây, huyện M’Drắk của Công ty TNHH MTV cà phê 715B; giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện M’Drắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Thu hồi 205,5m2 đất tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH Văn Sỹ

Ngày 20/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3489/QĐ- UBND về việc thu hồi 205,5m2 đất tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH Văn Sỹ; cho Công ty cổ phần Trung Thạch Đắk Lắk thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng bán xe máy và dịch vụ Honda ủy nhiệm).

Giao 1.281,8 m2 đất tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ cho Cục Thống kê tỉnh

Ngày 14/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3441/QĐ- UBND về việc giao 1.281,8 m2 đất tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ cho Cục Thống kê tỉnh; cho phép Cục Thống kê tỉnh chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng trụ sở cơ quan để xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thống kê thị xã Buôn Hồ.

Thu hồi 390,7 m2 đất tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ của Công ty TNHH MTV Xuân Hiệp

Ngày 19/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3480/QĐ- UBND về việc thu hồi 390,7 m2 đất tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ của Công ty TNHH MTV Xuân Hiệp; cho Công ty cổ phần Trung Thạch Đắk Lắk thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Nhà làm việc và cửa hàng kinh doanh xe máy).

Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử năm 2019

Ngày 19/11/2019 Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐCQĐT thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử năm 2019.

Triển khai Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL ngày 11/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9406/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL ngày 11/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9451/UBND- KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Triển khai Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9438/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9440/UBND– KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

Ngày 13/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3424/QĐ-UBND về việc bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030

Ngày 13/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3419/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030 phê duyệt tại Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định về việc công nhận Điểm du lịch.

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3443/QĐ-UBND về việc công nhận Điểm du lịch “Trung tâm Du lịch Buôn Đôn”, địa chỉ: Buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Danh lam thắng cảnh thác Bay, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3479/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Danh lam thắng cảnh thác Bay, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này