Quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4844/UBND-TH, gửi Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3623/BKHĐT-QLKKT ngày 31/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước.

Thực hiện Công văn số 2198/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 04/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4843/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 2198/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 04/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động.

Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4856/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 3837/TC-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Thực hiện Công văn số 2935-CV/TU ngày 30/5/2019 của Tỉnh ủy

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4837/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 2935-CV/TU ngày 30/5/2019 của Tỉnh ủy về tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo báo cáo.

Công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1426/QĐ- UBND về việc công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4833/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020.

Triển khai Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4787/UBND – TH gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh về thực hiện Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Triển khai Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 07/6/2019 của Chính phủ

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4804/UBND – TH gửi Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 07/6/2019 của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay.

Hoàn thiện thể chế để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN và ĐMST, nhất là từ doanh nghiệp.

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4861/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 1697/BKHCN-KHTC ngày 12/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hoàn thiện thể chế để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp.

Tham mưu triển khai ý kiến đề nghị của Bộ Nội vụ về hoạt động hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em.

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4805/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc tạo điều kiện thành lập, hoạt động của hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em. .

Đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996.

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4860/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 1710/BKHCN-TĐC ngày 13/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996.

Xử lý Báo cáo số 223/STNMT – CCQLĐĐ ngày 03/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4764/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Báo cáo số 223/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xin chủ trương điều chỉnh diện tích đất giao cho phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột để xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh từ 7.820 m2 đất thành 7.287,5 m2 tại Quyết định số 819/QĐ-UB ngày 18/7/1995 của UBND tỉnh.

Thực hiện đầu tư xây dựng dự án Mở rộng Trường Mầm non tư thục 1/6.

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4797/UBND-TH gửi Trường Mầm non tư thục 1/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1239/SKHĐT-XTĐT ngày 30/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai mở rộng Trường Mầm non tư thục 1/6.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4719/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

Khai thác, sử dụng phim quảng bá, giới thiệu và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4775/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xem xét Công văn số 1186/SVHTTDL-QLVH ngày 31/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề xuất các phương án khai thác, sử dụng phim quảng bá, giới thiệu và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cư M’gar

Ngày 12/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cư M’gar.

Giao đất xây dựng cơ sở y tế Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 13/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1419/QĐ- UBND về việc giao 120.180,2m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để sử dụng và mục đích xây dựng cơ sở y tế.

Bổ sung công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 13/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc bổ sung công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành lập Tổ công tác thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, “Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu”.

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4684/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2431/BGDĐT-KHTC ngày 05/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị các địa phương thụ hưởng thành lập Tổ công tác thực hiện dự án QIPEDC.

Triển khai Công văn số 296/QLXLVPHC&TDTHPL-TTPL ngày 03/6/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4748/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 296/QLXLVPHC&TDTHPL-TTPL ngày 03/6/2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật về việc phối hợp thực hiện công tác tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này