Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9534/UBND-NC, ngày 20/11/2019 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, năm 2019.

Ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3491/UBND-NC, ngày 20/11/2019 về ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9554/UBND- TH gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Triển khai Thông tư số 21/2019/TT- BCT ngày 08/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9565/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 21/2019/TT- BCT ngày 08/11/2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc.

Triển khai Thông tư số 28/2019/TT- BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9562/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 28/2019/TT- BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Triển khai Thông tư số 25/2019/TT- BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9558/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 25/2019/TT- BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Triển khai Thông tư số 26/2019/TT- BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9559/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 26/2019/TT- BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Triển khai Thông tư số 31/2019/TT- BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9553/UBND- CN gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk về thực hiện Thông tư số 31/2019/TT- BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.

Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9595/UBND- NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân.

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3431/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3417/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar; Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới thôn 5A, xã Ea Ô.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng: Năng lực phục vụ tưới, điều kiện an toàn đập

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3416/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng: Năng lực phục vụ tưới, điều kiện an toàn đập đối với các hồ chứa có dung tích từ 500.000 m3 đến 3.000.000 m3 nước (giai đoạn 2) thuộc địa bàn các huyện: Ea Kar, Krông Pắc, Krông Bông để hỗ trợ thông tin, thông báo, cảnh báo thiên tai cộng đồng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3472/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9383/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 4048/BTTTT-BC ngày 13/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9356/UBND-CN, về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9540/UBND-TH gửi Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Triển khai Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9436/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9556/UBND– KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Triển khai Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9539/UBND- NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9550/UBND– KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này