Kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2818/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 1693/BYT-QLD ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế về kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng.

Thúc đẩy tiến độ Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, vay vốn ADB

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2817/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 1757/BYT-KHTC ngày 03/4/2019 của Bộ Y tế về thúc đẩy tiến độ Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, vay vốn ADB.

Thực hiện Công văn số 2671/VPCP-CN, ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2816/UBND-NC, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 2671/VPCP-CN, ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2782/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 4029/BTC-NSNN, ngày 04/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tường Chính phủ.

Tham mưu triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2827/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 06 tháng và cả năm 2019.

Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2780/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2019.

Thông báo lưu ý nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2856/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 38/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 06/4/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về thông báo lưu ý nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thực hiện Công văn số 1929/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2805/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 1929/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông báo kết luận số 458/TB-KTNN ngày 20/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Rà soát biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-TH, gửi các Sở: Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Cục Thống kê tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1495/BNV-TCBC ngày 05/4/2019 của Bộ Nội vụ về điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Triển khai Công văn số 621/BXD-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2801/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 621/BXD-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Xây dựng về gửi tài liệu hướng dẫn Chỉ số Cấp phép xây dựng.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2819/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 4081/BTC-TCDN ngày 05/4/2019 của Bộ Tài chính về rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg.

Hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2019 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2788/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2226/BNN-VPĐP ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2019 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk

Ngày 12/4/2019 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông cáo báo chí Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk.

Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017- 2025

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2666/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Công văn số 372/SGDĐT-KHTC ngày 20/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.

Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2683/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 1156/BVHTTDL-TCCB ngày 28/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2747/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 982/BTTTT-KHTC ngày 02/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2701/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 303/UBDT-TCCB ngày 29/3/2019 của Ủy ban Dân tộc về báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số.

Tiếp nhận vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc.

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2770/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2700/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 311/UBDT-TT ngày 01/4/2019 của Ủy ban Dân tộc về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2773/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương về việc ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này