Triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2657/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 104/TB-VPCP ngày 20/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiêu hủy do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiêu hủy do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Triển khai các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2495/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2529/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3523/BTC-TCDN ngày 26/3/2019 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2614/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Công văn số 785/SNN-QLCL, ngày 21/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2528/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 930/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019.

Hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2559/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2524/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính, Quyết định và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện theo quy định, cụ thể như sau

Thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2644/UBND – NC gửi các Sở, ban, ngành, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Báo cáo số 05/BC-ĐGS ngày 29/3/2019 của Đoàn Giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Ngày 05/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo 59/TB-VPUBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng

UBND tỉnh vừa quyết định bãi bỏ 4 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2584/UBND – TH gửi Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021.

Triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2621/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh năm học 2018-2019

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2577/UBND – KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quyết định số 414/QĐ-BTC ngày 22/3/2019 của Bộ Tài chính về việc xuất bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2018-2019.

Triển khai Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2617/UBND-CN, về việc triển khai Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2579/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Triển khai Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2618/UBND-CN, về việc triển khai Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ Xây dựng về công bố kết quả hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 05/4/2019 Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018 đã ban hành Thông báo số 25/TB-HĐTNN về kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Thực trạng năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 87/BC-UBND, ngày 02/4/2019 về thực trạng năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 04/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này