Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 30/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4355/UBND-KT, ngày 30/5/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động của Hội sau cấp phép

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 144/BC-UBND, ngày 31/5/2019 về việc đánh giá tổ chức và hoạt động của Hội, và các giải pháp tăng cường quản lý của Hội sau cấp phép.

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương- Dự toán Đề án xây dựng phần mềm quản lý ngành hàng cà phê của tỉnh

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1258/QĐ- UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán Đề án xây dựng phần mềm quản lý ngành hàng cà phê của tỉnh.

Triển khai Nghị định số 46/2019/NĐ- CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4326/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 46/2019/NĐ- CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Triển khai Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4323/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Kế hoạch số 110- KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969- 02/9/2019).

Triển khai Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 17/5/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4312/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 17/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4298/UBND-NN&MT, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 58/BXD-QHKT ngày 23/5/2019 của Bộ Xây dựng về báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch tổ chức các Hội nghị vùng và Hội thảo chuyên đề về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2010 – 2020) của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4314/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐCTMTQG ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 về Kế hoạch tổ chức 05 Hội nghị vùng và 02 Hội thảo chuyên đề về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2010 – 2020).

Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4308/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4291/VPCP-NN ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Triển khai Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4332/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng việc giãn chế độ thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4289/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 24/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4311/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY, ngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Thực hiện Công văn số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4370/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai.

Điều tra bổ sung mẫu và hoàn thiện dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4388/UBND-TH gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 65/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 23/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung mẫu và hoàn thiện dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phối hợp triển khai Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019.

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4399/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 1553/BKHCN-TTKHCN ngày 30/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4369/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 203/LĐCP ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Rà soát tổng mức đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án thủy lợi sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4310/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3390/BNN-XD, ngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng mức đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án thủy lợi sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4364/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 138/BC-UBND, ngày 27/5/2019 về việc đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này