Xác nhận lại tình trạng hộ trên cơ sở dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4072/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 61/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 15/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc Xác nhận lại tình trạng hộ trên cơ sở dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thực hiện Công văn số 3130/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4049/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3130/BKHĐT-TH ngày 14/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019.

Chi trả dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống bưu điện.

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4061/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 858/BĐĐL-KHKD, ngày 10/5/2019 của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk về việc báo cáo đề xuất triển khai dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống bưu điện.

Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 26/4/2019 về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 17/5/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương- Dự toán Đề án phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái

Ngày 17/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1140/QĐ- UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương- Dự toán Đề án phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 17/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1155/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 8).

Triển khai Công văn số 5138/BTC-QLCS ngày 06/5/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3902/UBND – KSTTHC gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 5138/BTC-QLCS ngày 06/5/2019 của Bộ Tài chính về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Triển khai Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3870/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3874/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ.

Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước trong các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND, về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước trong các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3873/ UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 678-CV/BCĐQCDC ngày 07/5/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2019.

Triển khai thực hiện Công văn số 560/TTg-CN, ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3859/UBND-NC, về việc triển khai thực hiện Công văn số 560/TTg-CN, ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010-2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3841/KH-UBND, ngày 14/5/2019 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010-2020.

Báo cáo thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 127/BC-UBND, ngày 14/5/2019 về việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 (Đề cương số 2: Lĩnh vực Giao thông vận tải)

Tổng kết 02 năm tình hình thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 124/BC-UBND, ngày 7/5/2019 về việc tổng kết 02 năm tình hình thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3885/KH-UBND, ngày 15/5/2019 về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 129/BC-UBND, ngày 14/5/2019 về tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2018).

Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dự kiến ngày 24-5 tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban Chỉ đạo yêu cầu từng thành viên để chuẩn bị chu đáo cho hội nghị tổng kết, nhất là công tác tuyên truyền để Cuộc vận động đạt được hiệu quả cao.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1055/QĐ-UBND, ngày 9/5/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513).

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương soi,xe ben tmt,grand manhattan,novaworld phan thiet,http://chuyengianuoc.com , rem cua ,myanmar visa from australia,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam,https://suatulanh24h.net, Tour Du Lịch Trung Quốc, Dự án moon river, <a title="ắc quy xe nâng" data-cke-saved-href=" https://binhacquyxenangdien.com/" href=" https://binhacquyxenangdien.com/" rel="dofollow" tag="”ắc" quy="" xe="" nâng"="" target="_blank">bình ắc quy xe nâng đùi heo muối iberico , in tờ rơi Du học Úc,
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này