Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2186/UBND – KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 1003/BYT-MT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2205/UBND-TH, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2009/VPCP-ĐMDN ngày 13/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2249/UBND-KGVX, gửi các, Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thực hiện Công văn số 1285/BYT-DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2197/UBND-TH, gửi các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế về việc thực hiện Công văn số 1285/BYT-DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về bổ sung vốn năm 2019 cho Ban quản lý dự án tỉnh thuộc dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”.

Chủ trương xây dựng Đề án phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2223/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính về việc xét Tờ trình số 21/TTr-SNN ngày 15/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương xây dựng Đề án phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2203/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương bình và Xã hội; Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1644/BNN-QLDN ngày 07/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp.

Chủ trương xây dựng Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2228/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính về việc xét Công văn số 397/SNN-QLCL ngày 20/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương xây dựng Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2104/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 703/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện

Ngày 21/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 616/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phối hợp hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/3, Sở Công Thương ban hành Công văn 315/SCT-QLNL về phối hợp hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 274/QĐ- TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2021/UBND – KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 274/QĐ- TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai Quyết định số 280/QĐ- TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2191/UBND – CN gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 280/QĐ- TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh vừa có Kế hoạch số 22/KH-BCĐ, ngày 14/3/2019 về việc ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2019.

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 2078/KH-UBND, ngày 18/3/2019 về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 2019/KH-UBND, ngày 15/3/2019 về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 576/QĐ-UBND, ngày 15/3/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1955/UBND-KT, gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, về việc triển khai các văn bản của Trung ương. Theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện thị xã thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện CV số 770/BTP-TCTHADS, ngày 8/3/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 14/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1982/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 770/BTP-TCTHADS, ngày 8/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra liên ngành về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1967/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 340/BXD-QLN ngày 25/02/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu “Hành trình Đỏ” năm 2019.

Ngày 15/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2028/UBND-KGVX, gửi Văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về việc thực hiện Công văn số 197/HHTM ngày 05/3/2019 về việc phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu “Hành trình đỏ” năm 2019, Kế hoạch số 196/KH-HHTM ngày 05/3/2019 về tổ chức Chương trình Hành trình đỏ lần thứ VII năm 2019 “Kết nối dòng máu Việt” .

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này