Chủ trương phối hợp đào tạo thạc sỹ Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9761/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Buôn Ma Thuột về việc phối hợp đào tạo thạc sỹ Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm 2019.

Quy chế tiếp nhận, lưu giữ và tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận danh hiệu UNESCO

Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9769/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai công văn số 30/BTK/2018 ngày 30/10/2018 kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBQG UNESCO ngày 30/11/2018 của Ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế tiếp nhận, lưu giữ và tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận danh hiệu UNESCO.

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016 – 2018 và kế hoạch triển khai 2019 – 2020

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9681/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2687/BXD-TCCB ngày 29/10/2018 của Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016 – 2018 và kế hoạch triển khai 2019 – 2020.

Thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9685/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025.

Thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9686/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2018.

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9688/UBND-TNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm:

Thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9676/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Triển khai Công văn số 5758/BTNMT-TCMT ngày 22/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9705/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5758/BTNMT-TCMT ngày 22/10/2018 của bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương.

Triển khai CV số 6014/BTNMT-TCQLDĐ ngày 30/10/2018 của Bộ TNMT.

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9716/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6014/BTNMT-TCQLDĐ ngày 30/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm 2018 của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”.

Gấp rút hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn vay ADB cho Chương trình Phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2.

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9723/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 4993/BGDĐT-KHTC ngày 30/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gấp rút hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn vay ADB cho Chương trình Phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 .

Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9728/UBND-KGVX, gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông báo số 2661-TB/TU ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các ngày lễ lớn năm 2019-2020 của tỉnh.

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9698/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 3660/BTTTT-KHTC ngày 30/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Thành lập Hội đồng tuyển chọn đơn vị thực hiện truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 07/11/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn đơn vị thực hiện truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh

Ngày 09/11/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ- UBND bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản

Cục Thuế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-CT ngày 08/11/2018 về nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc gia cam” năm 2019

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9762/UBND-KGVX, ngày 08/11/2018 gửi các Sở, ngành, địa phương của tỉnh về việc triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc gia cam” Xuân Kỷ Hợi - năm 2019.

Triển khai Quyết định số 1437/QĐ- TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9675/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Quyết định số 1437/QĐ- TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025.

Triển khai Quyết định số 1438/QĐ- TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9673/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Quyết định số 1438/QĐ- TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025.

Phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên

Ngày 05/11/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2991/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày 06/11/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3004/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này