Triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1654/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Triển khai Quyết định số 219/QĐ- TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1693/UBND - KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 219/QĐ- TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Triển khai Công văn số 232/TTg-NN ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1671/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 232/TTg- NN ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định dự án đầu tư theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016- 2020.

Tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1663/UBND - KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 223/QĐ- TTg ngày 22/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035”.

Cung cấp thông tin danh mục dự án kêu gọi đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019- 2025

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1734/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 1034/BNN-HTQT ngày 19/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc danh mục dự án kêu gọi đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019- 2025.

Triển khai Quyết định số 559/QĐ-BNN- BVTV ngày 19/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1621/UBND – KSTTHC gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 559/QĐ-BNN- BVTV ngày 19/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai Công văn số  1597/VPCP- KSTT ngày 27/02/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1640/UBND – KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 1597/VPCP- KSTT ngày 27/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Triển khai Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1664/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Công văn số 570/BVHTTDL- TCTDTT ngày 19/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn với Khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1707/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 78/CV-PTĐT ngày 27/02/2019 của Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng về cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn với Khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới.

Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1616/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 2097/BTC-HCSN, ngày 22/02/2019 của Bộ Tài chính về đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai Chương trình Nâng cao năng lực kinh doanh và hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển sang loại hình doanh nghiệp

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1673/UBND-TH về việc triển khai Chương trình Nâng cao năng lực kinh doanh và hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển sang loại hình doanh nghiệp.

Đôn đốc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN giai đoạn 2013-2018

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1652/UBND-KT về việc đôn đốc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN giai đoạn 2013-2018.

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025.

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1714/UBND-TH về việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025.

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Ngày 05/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1709/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 311/BXD-KHTC ngày 20/02/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BKHĐT Ngày 03/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 05/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1731/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BKHĐT ngày 03/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018.

Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 05/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1715/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1211/BNN-QLDN ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1724/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Báo cáo số 30/BC-CT ngày 27/02/2019 của Cục Thuế tỉnh về đánh giá tình hình quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tiểu ban Đối ngoại, Lễ tân và Hậu cần Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 45/TB-VPUBND, ngày 7/3/2019 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp Tiểu ban Đối ngoại, Lễ tân và Hậu cần Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Quyết định phê duyệt kịch bản Hội thi Nhà nông đua tài tại Lễ hội Cà phê lần thứ 7 năm 2019

Ngày 05/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 471/QĐ-UBND về phê duyệt kịch bản truyền hình Hội thi Nhà nông đua tài tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến năm 2019 sẽ đưa vào vận hành tại số 09 Nguyễn Tất Thành - TP. Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này