Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3518/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 59/UBND- NC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 164/2018/NĐ- CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Thực hiện Thông tư số 119/2018/TT- BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 61/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 119/2018/TT- BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 03/01/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/QĐ- UBND về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020.

Cung cấp tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số CCHC năm 2018

Ngày 03/01/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 45/UBND-KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan báo, đài của tỉnh về triển khai hiệu quả Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" và Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 của Chính phủ

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11543/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 của Chính phủ, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thực hiện Công văn số 9772/BNN-HTQT ngày 17/12/2018 của Bộ NN&PTNT về điều chỉnh nội dung thực hiện TDA cấp nước tại thôn Tiến Cường, huyện Cư M’gar.

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11411/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 9772/BNN-HTQT ngày 17/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc điều chỉnh nội dung chủ trương thực hiện tiểu dự án Cấp nước tưới cho cây cà phê theo phương thức đối tác công tư tại thôn Tiến Cường, huyện Cư M’gar.

Triển khai TB số 1609/TB-XD-TC ngày 17/12/2018 của Cục QLXD công trình –Bộ NN&PTNT.

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11408/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA ĐTXD công trình GT&NNPTNT, Ban Quản lý Đầu tư và XD thủy lợi 8, UBND các huyện: Ea Súp, Ea Kar về việc thực hiện Thông báo số 1609/TB-XD-TC ngày 17/12/2018 của Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo ý kiến kết luận của Cục Quản lý xây dựng công trình tại cuộc họp bàn giải pháp tổ chức thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng và Hồ chứa nước Ia Mơr trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 20/UBND-KT, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng chưa tham mưu UBND tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 5255/UBND-KT ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh.

Triển khai Công văn số 15852/BTC-TCDN ngày 19/12/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11497/UBND- KT gửi Sở Tài chính về triển khai thực hiện Công văn số 15852/BTC-TCDN ngày 19/12/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và kế hoạch giám sát đầu tư vốn ngân sách nhà nước vào doanh nghiệp.

Triển khai Công văn số 6683/BTNMT-TNNQG ngày 06/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11407/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 6683/BTNMT- TNNQG ngày 06/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát bổ sung nhu cầu thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Triển khai Công văn số 6947/BTNMT-TCTM ngày 20/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 38/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 6947/BTNMT-TCTM ngày 20/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 và Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai Quyết định số 4988/QĐ-BNN- XD ngày 20/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 03/UBND – NN&MT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA ĐTXD công trình GT&NNPTNT, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 về thực hiện Quyết định số 4988/QĐ-BNN- XD ngày 20/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (giai đoạn 1).

Tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11505/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt.

Triển khai Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY ngày 14/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11511/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY ngày 14/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Báo cáo đánh giá Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2018

Ngày 28/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 378/BC-UBND về đánh giá tình hình Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2018.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk 2019

Ngày 28/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3532/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2019.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 11462/KH-UBND về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019

Ngày 02/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 04/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này