Đánh giá chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ngày 06/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3381/UBND-KT, ngày 02/5/2019 về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Ban hành chỉ tiêu, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 983/QĐ-UBND, ngày 02/5/2019 về việc ban hành chỉ tiêu, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” của tỉnh.

Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Ngày 06/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường

Ngày 02/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1279/CV-BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường.

Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3478/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông tư số 06/2019/TT- BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3487/UBND – KGVX gửi các Sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019.

Kết quả 15 năm thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 108/BC-UBND về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc.

Phê duyệt kết quả Bộ Chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 959/QĐ-UBND, ngày 26/4/2019 về việc phê duyệt kết quả Bộ Chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3342/UBND-KGVX, ngày 26/4/2019 về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa.

Thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 113/BC-UBND, ngày 26/4/2019 về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP .

Ngày 2/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3380/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019 thuộc chương trình Quốc gia khống chế bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 24/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3374/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 24/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy.

Ngày 26/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3350/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy về việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2019. Đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại yếu kém, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế, kinh nghiệm, các đề xuất bổ sung các giải pháp chỉ đạo của các cấp ủy đảng để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời gian tới.

Kế hoạch tổ chức “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Về việc lưu trữ và công bố công khai hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3368/UBND-NNMT, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét Công văn số 796/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/04/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị UBND tỉnh lưu trữ và công bố công khai hồ sơ điều chỉnh QHSDĐ của tỉnh.

Triển khai Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 27/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3424/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 27/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 15 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai.

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3437/UBND-KSTTHC, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3385/VPCP-KSTT ngày 25/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai.

Thực hiện Công văn số 1413/BTNMT-VTQG ngày 27/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3307/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1413/BTNMT-VTQG ngày 27/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này