Sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì gửi

Ngày 26/10, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 952/STTTT-BCVT gửi các Sở, ban, ngành về việc sử dụng mã bưu chính quốc gia trên phong bì bưu gửi. Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ TTTT, UBND tỉnh, Sở TTTT yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện và triển khai tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc, cơ quan đoàn thể việc sử dụng Mã bưu chính trên phong bì.

Chỉ thị về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2018 – 2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND, ngày 23/10/2018 về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2018 – 2019.

Thông báo gửi hồ sơ đăng ký đảm nhận nội dung Chương trình khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt tiêu chí xét chọn doanh nghiệp thực hiện nội dung Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019;

Báo cáo sơ kết thực hiện Luật báo chí năm 2016

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9211/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 3470/BTTTT- CBC ngày 12/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo sơ kết thực hiện Luật báo chí năm 2016.

Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018

Ngày 22/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9175/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành về thực hiện Công văn số 10148/VPCP-TH ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018.

Đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9246/UBND-TH về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Rà soát Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9262/UBND-KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành (trừ cơ quan ngành dọc) về việc rà soát Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Quyết định điều chỉnh phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Ngày 24/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về điều chỉnh phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh.

Quyết định ban hành triển khai về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 24/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2753/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU ngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 300/BC-UBND, ngày 23/10/2018 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP, ngày 3/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh có Công văn số 9247/UBND-NC về việc tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Đôn đốc trả lời và công khai kết quả trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIV

Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9234/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đôn đốc trả lời và công khai kết quả trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIV.

Liên thông tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến và phần mềm quản lý chuyên ngành với hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh (iGate)

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9210/UBND-KGVX về việc Liên thông tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến và phần mềm quản lý chuyên ngành với hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh (iGate).

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9224/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai Báo cáo số 464/BC-UBATGTQG, ngày 17/10/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2018.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 442/KH-UBATGTQG, ngày 05/10/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9235/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 442/KH-UBATGTQG, ngày 05/10/2018 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2018.

Hướng dẫn nghiệm thu sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và danh sách địa bàn điều tra.

Ngày 17/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9030/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 08/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 05/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc hướng dẫn nghiệm thu sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và danh sách địa bàn điều tra.

Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019.

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9037/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019.

Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn.

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9044/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 44/BCĐLNKT-VP ngày 05/10/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8923/UBND-KGVX, ngày 15/10/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2653/QĐ-UBND, ngày 17/10/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP, ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này