Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 44) trên địa bàn huyện Ea H’leo

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3300/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 44) trên địa bàn huyện Ea H’leo, cụ thể như sau.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 45) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3301/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 45) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 9)

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3305/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 9), cụ thể như sau .

Quyết định Bổ sung Mã định danh Bệnh viện Dã chiến số 03 để phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử.

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3311/QĐ-UBND về việc Bổ sung Mã định danh Bệnh viện Dã chiến số 03 để phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử .

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Công văn số 1106-CV/TU, ngày 28/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày 24/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11570/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 1106-CV/VPTU, ngày 28/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đơn của công dân (ông Võ Văn Vân, trú tại số 105, đường Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh).

Triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11618/UBND-KSTTHC, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11639/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 99/2021/TT-BTC, ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11642/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính gồm:

Đắk Lắk đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi rà soát tại tỉnh.

Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tại cuộc họp Tổ công tác đảm bảo y tế

Ngày 23/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 182/TB-VPUBND về việc kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tại cuộc họp Tổ công tác đảm bảo y tế.

Triển khai các Thông báo của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11438/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 08/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 05/11/2021 và Thông báo số 132-TB/VPTU ngày 11/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi làm việc với Tổ công tác số 5081 của Bộ Y tế ngày 09/11/2021.

Tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính

Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11442/UBND-KSTTHC, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Công văn số 5735/BNV-CCHC ngày 15/11/2021 của Bộ Nội vụ về tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính.

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11475/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 1311-CV/TU ngày 16/11/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11493/UBND-NNMT về việc thực hiện Thông báo số 139-TB/VPTU ngày 15/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ rừng, thực trạng suy giảm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg, ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11514/UBND-NC về việc thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg, ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg, ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021

Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 291/BC-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg, ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk .

Triển khai kết luận của Tỉnh ủy

Ngày 23/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11521/UBND-TH về việc gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 921-TB/TU ngày 12/11/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 12/11/2021.

Triển khai Quyết định số 188/QĐ-BTC ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11408/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 188/QĐ-BTC ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang