Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2747/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 982/BTTTT-KHTC ngày 02/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2701/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 303/UBDT-TCCB ngày 29/3/2019 của Ủy ban Dân tộc về báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số.

Tiếp nhận vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc.

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2770/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2700/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 311/UBDT-TT ngày 01/4/2019 của Ủy ban Dân tộc về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2773/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương về việc ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai Đề án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND, ngày 10/4/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND, ngày 08/4/2019 phê duyệt Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2642/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn 415/CĐTNĐ-KHĐT ngày 26/3/2019 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2723/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai dự án phòng, chống đuối nước trẻ em do Quỹ Từ thiện Bloomberg hỗ trợ

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2640/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1183/BLĐTBXH-TE ngày 27/3/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về triển khai dự án phòng, chống đuối nước trẻ em do Quỹ Từ thiện Bloomberg hỗ trợ.

Phối hợp hỗ trợ Đề án “Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm của thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2641/UBND-KGVX, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1180/UBND-VX ngày 30/3/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp hỗ trợ Đề án “Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm của thành phố Hồ Chí Minh”.

Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2663/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1136/BVHTTDL-TĐKT ngày 27/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai.

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2623/UBND-KGVX, gửi các Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa kèm theo Tờ trình số 523/TTr-SVHTTDL ngày 19/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2750/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2179/BKHĐT-KTNN ngày 05/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 16/2019/QĐ- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2643/UBND – CN gửi các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 16/2019/QĐ- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu (NK).

Triển khai Quyết định số 349a/QĐ- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2696/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 349a/QĐ- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại Bộ, ngành và địa phương.

Phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2758/UBND-TH, ngày 10/4/2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Tiểu dự án DL02 của dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2772/UBND-TH, ngày 10/4/2019 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Tiểu dự án DL02 của dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2742/UBND-KSTTHC, ngày 09/4/2019 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính.

Triển khai Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2741/UBND – KSTTHC gửi Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này