Phối hợp và cung cấp thông tin, số liệu và Kế hoạch đầu tư cho biến đổi khí hậu do UBND tỉnh trực tiếp quản lý

Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7989/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 6452/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị hỗ trợ phối hợp và cung cấp thông tin, số liệu và Kế hoạch đầu tư cho biến đổi khí hậu do UBND tỉnh trực tiếp quản lý.

Hỗ trợ sinh viên tỉnh Champasak (Lào) học tiếng việt.

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8046/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Trường Đại học Tây Nguyên về việc xử lý Công văn số 918/SNgV-HTQT ngày 14/9/2018 của Sở Ngoại vụ về việc tiếp nhận học sinh tỉnh Attapư và Champasak (Lào) sang học bậc đại học tại tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng

Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7978/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Thông báo số 2222/TB-BTĐKT ngày 14/9/2018 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế.

Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7986/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2388-CV-TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy về việc xử lý kiến nghị của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tại Công văn số 616-CV/UBKTTU.

Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7981/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 3247/BTP-CCN ngày 31/8/2018 của Bộ Tư pháp về việc góp ý đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung bộ - Ninh Thuận năm 2018

Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7979/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 3781/UBND-KT ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung bộ - Ninh Thuận năm 2018.

Tham gia Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2018

Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7976/UBND-KGVX, gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc tham gia Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2018.

Góp ý Dự thảo Đề án phát triển vận tải đa phương thức.

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8048/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức.

Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8039/UBND-KGVX, ngày 20/9/2018 gửi Sở về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8032/UBND-NNMT, ngày 20/9/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh theo công văn chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khảo sát thực địa lập dự án đầu tư chăn nuôi theo mô hình công nghệ cao

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7988/UBND-NNMT, ngày 19/9/2018 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát thực địa lập dự án đầu tư chăn nuôi theo mô hình công nghệ cao.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8043/UBND-TH, ngày 21/9/2018 gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 14/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trong Quý III năm 2018

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 248/BC-UBND, ngày 14/9/2018 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trong Quý III năm 2018.

Tổng kết việc triển khai thực hiện đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 251/BC-UBND, ngày 18/9/2018 về việc tổng kết việc triển khai thực hiện đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 252/BC-UBND, ngày 18/9/2018 về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Phương án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2244/QĐ-UBND, ngày 14/9/2018 về việc phê duyệt Phương án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

Triển khai Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ

Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7883/UBND - KGVX gửi Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7758/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 2996/BTTTT- CVT ngày 07/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng.

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7789/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em.

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7887/UBND-KGVX, về việc Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này