Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong trường học và phòng, chống bạo lực học đường

Ngày 04/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4465/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Nghị quyết số 232-NQ/BCSĐ ngày 10/5/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong trường học và phòng, chống bạo lực học đường.

Đôn đốc báo cáo thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4398/UBND– TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 3409/BKHĐT-KTĐN ngày 23/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc báo cáo thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019

Ngày 04/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4469/UBND- KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Công văn số 2786/BYT-MT ngày 22/5/2019 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019.

Thực hiện Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 08/5/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4416/UBND– TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 08/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4407/UBND – TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai Kế hoạch số 1742/KH-BTP ngày 16/5/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4433/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch số 1742/KH-BTP ngày 16/5/2019 của Bộ Tư pháp về kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường Nhà nước năm 2019.

Báo cáo kết quả hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2018 – 2019 và kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2019 – 2020

Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4447/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 650/TCDT-QLHDT ngày 20/5/2019 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính về hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2018 – 2019 và kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2019 – 2020.

Tham mưu xử lý Văn bản liên quan đến việc đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4448/UBND-TH, gửi Sở Công Thương về việc xử lý các Văn bản gồm:

Triển khai Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4429/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư gồm:

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục cải cách hành chính với 06 nội dung trọng tâm

Ngày 30/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 436/BC-VPUBND về công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ VIII (2019-2024)

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1254/QĐ-UBND, ngày 29/5/2019 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ VIII (2019-2024).

Đôn đốc tiến độ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4299/UBND-KT, ngày 29/5/2019 về việc đôn đốc tiến độ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2019.

Triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4307/UBND-KT, ngày 29/5/2019 về việc triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Cho phép Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc chuyển mục đích sử dung đất tại xã Ea Huar

Ngày 30/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1271/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc chuyển mục đích sử dụng 113.209,2 m2 đất tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt Bảo Ngọc.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 30/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4355/UBND-KT, ngày 30/5/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động của Hội sau cấp phép

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 144/BC-UBND, ngày 31/5/2019 về việc đánh giá tổ chức và hoạt động của Hội, và các giải pháp tăng cường quản lý của Hội sau cấp phép.

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương- Dự toán Đề án xây dựng phần mềm quản lý ngành hàng cà phê của tỉnh

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1258/QĐ- UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán Đề án xây dựng phần mềm quản lý ngành hàng cà phê của tỉnh.

Triển khai Nghị định số 46/2019/NĐ- CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4326/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 46/2019/NĐ- CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Triển khai Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4323/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Kế hoạch số 110- KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969- 02/9/2019).

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này