Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ Quý 1/2019

Ngày 09/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo 63/TB-VPUBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ Quý 1/2019.

Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Ngày 09/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2734/KH-UBND về Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Triển khai chính sách người có công năm 2019

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn 2665/UBND-KGVX về triển khai chính sách người có công năm 2019.

Thông báo lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và nghỉ lễ Quốc khánh (02/9/2019)

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 31/TB-UBND, về việc lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và nghỉ lễ Quốc khánh (02/9/2019).

Tăng cường biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2664/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Đôn đốc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2692/UBND-KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về việc đôn đốc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Triển khai Chương trình số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2673/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh về việc triển khai Chương trình số 31-CTr/TU ngày 06/3/2019 của Tỉnh ủy, nhằm thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Quyết định về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Phụ lục ban hành kèm theo Điều 1, Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực 719 tại Phụ lục ban hành kèm theo Điều 1, Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực 719, Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân của các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2496/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2657/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 104/TB-VPCP ngày 20/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiêu hủy do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiêu hủy do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Triển khai các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2495/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2529/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3523/BTC-TCDN ngày 26/3/2019 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2614/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Công văn số 785/SNN-QLCL, ngày 21/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2528/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 930/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019.

Hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2559/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2524/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính, Quyết định và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện theo quy định, cụ thể như sau

Thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2644/UBND – NC gửi các Sở, ban, ngành, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Báo cáo số 05/BC-ĐGS ngày 29/3/2019 của Đoàn Giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Ngày 05/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo 59/TB-VPUBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng

UBND tỉnh vừa quyết định bãi bỏ 4 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này