Công nhận xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Băng ADrênh, huyện Krông Ana đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60/QĐ- UBND về việc công nhận xã Băng ADrênh, huyện Krông Ana đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 61/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thực hiện cứu đói dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt năm 2020.

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 92/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 10075/UBND-KGVX về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Triển khai Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 297/UBND-KT, về việc triển khai Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 – 2020”.

Triển khai Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 251/UBND-KT, về việc triển khai Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 249/UBND-KGVX, về việc triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-UBDT ngày 25/12/2019 của Ủy ban dân tộc

Ngày 07/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 182/UBND-NC, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-UBDT ngày 25/12/2019 của Ủy ban dân tộc về quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 282/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Thực hiện Công văn số 65/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 281/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 65/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội.

Thực hiện Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 104/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ Quy định về khung giá đất.

Triển khai Thông báo số 9544/TB-BNN-VP ngày 20/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 104/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ Quy định về khung giá đất.Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 257/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Thông báo số 9544/TB-BNN-VP ngày 20/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tại Hội nghị “Đánh giá tình hình triển khai chính sách về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi” và Hội nghị “Đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi”.

Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến Du lịch Đắk Lắk năm 2020

Ngày 10/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 280/KH-UBND về tổ chức Hội chợ xúc tiến Du lịch Đắk Lắk năm 2020.

Triển khai Quyết định số 3807/QĐ- BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 73/UBND- KGVX gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Quyết định số 3807/QĐ- BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1593-CV/BTGTU, ngày 6/1/2020 về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV.

Cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Ngày 03/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3946/QĐ- UBND về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 31/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3953/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk – Đợt 2.

Triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 122/UBND-KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”.

Triển khai Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 88/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này