Điều chỉnh phụ cấp khu vực đối với 15 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1515/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận số 818-KL/TU ngày 21/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 57 về điều chỉnh phụ cấp khu vực đối với 15 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 196/BCA-X05 ngày 30/01/2023 của Bộ Công an về kiến nghị thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy.

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Kế hoạch sử dụng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột để thông tin, tuyên truyền Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 24/02/2023, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Kế hoạch sử dụng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột để thông tin, tuyên truyền Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Triển khai Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1393/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 189/QĐ-BHXH ngày 08/02/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm Việt Nam.

Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc công nhận 09 Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 .

Chuẩn bị các nội dung tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Việt Nam và Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới”

Ngày 22/02/2023, Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Công văn số 42/CV-BTC về việc chuẩn bị các nội dung tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Việt Nam và Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới”.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1342/UBND-NC về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Triển khai Công văn số 342/LĐTBXH-BTXH ngày 10/02/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1377/UBND-KSTTHC triển khai Công văn số 342/LĐTBXH-BTXH ngày 10/02/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội.

Giới thiệu các Chương trình Tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 vừa ban hành Công văn số 41/CV-BTC về việc giới thiệu các Chương trình Tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính: Mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính: Mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện.

Triển khai kết luận của Tỉnh ủy

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1348/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 1499-TB/TU ngày 14/02/2023 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 10/02/2023.

Triển khai Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025”

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1351/UBND –TH gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2453-CV/TU ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xử lý Công văn số 176/SNV-CCVC ngày 07/02/2023 của Sở Nội vụ về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025.

Triển khai Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1350/UBND –TH gửi Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu Chánh Thu Đắk Lắk” tại thôn Nam Kỳ, xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu Chánh Thu Đắk Lắk” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu thực hiện tại thôn Nam Kỳ, xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định kiện toàn thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Lắk

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M’Đrắk thuê 2.144,90m2 đất tại xã Krông Jing, huyện M’Drắk để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc Cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M’Đrắk thuê 2.144,9 m 2 (Hai nghìn một trăm bốn mươi bốn phẩy chín mét vuông) đất thuộc thửa đất số 190, tờ bản đồ địa chính số 64 tại xã Krông Jing, huyện M’Drắk để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Trụ sở làm việc của Công ty). Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 9103/TLVPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 29/12/2022.

Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả thuê 1.473,6m2 đất tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc Cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả thuê 1.473,6m2 (Một nghìn bốn trăm bảy mươi ba phẩy sáu mét vuông) đất thuộc thửa đất số 29, tờ bản đồ địa chính số 112 tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 9119/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 30/12/2022.

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc triển khai phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 – 2025.

Thực hiện Công văn số 371/BTP-TCTHADS ngày 08/02/2023 của Bộ Tư pháp

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1228/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc Công văn số 371/BTP-TCTHADS ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tư pháp về đề nghị tiếp tục quan tâm, phối hợp, chỉ đạo thực hiện việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready