Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1648/UBND-KGVX, gửi các Tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020.

Ngày 27/02/2020, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU về việc Hướng dẫn triển khai công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục đấu giá quyền sử dụng đất (đất thương mại, dịch vụ) đối với thửa đất số 268, tờ bản đồ trích đo số 09 tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc với diện tích 8.262 m 2 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Pắc.

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 393-QĐ/UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục đấu giá quyền sử dụng đất (đất thương mại, dịch vụ) đối với thửa đất số 268, tờ bản đồ trích đo số 09 tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc với diện tích 8.262 m 2 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Pắc với nội dung như sau.

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1587-KH/UBND về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” , “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021.

Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1616-UBND/CN gửi Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1375/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 1519/BTC-NSNN, ngày 17/02/2020 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1542/UBND-KT, về việc đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện Công văn số 659/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1513/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 659/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1536/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

UBND tỉnh ban hành Công văn 1549/UBND-TH, ngày 27/2/2020 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019.

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày 26/2, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

UBND tỉnh ban hành Công văn 1539/UBND-TH, ngày 27/2/2020 gửi các sở, ngành, địa phương về việc triển khai Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thực hiện Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ

Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1493/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ.

Thông báo kết luận của đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 15/TB-VPUBND, ngày 14/02/2020 về việc kết luận của đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2020)

Ngày 24/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1643-CV/BTGTU, về việc thực hiện Công văn số 8072-CV/BTGTW, ngày 12/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2020).

Quyết định về việc cho phép Bưu điện tỉnh Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với 1.549m2 đất tại thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng nhà Bưu điện huyện M’Drắk.

Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc Cho phép Bưu điện tỉnh Đắk Lắk gia hạn sử dụng 1.549 m2 (Một nghìn năm trăm bốn mươi chín mét vuông) đất thuộc thửa đất số 11 (thửa cũ số 10), tờ bản đồ số 37 (tờ cũ số 29) tại thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng nhà Bưu điện huyện M’Drắk.

Triển khai Thông tư số 30/2019/TT-LĐTBXH ngày 26/12/2019 của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1441/UBND-KGVX, về việc triển khai Thông tư số 30/2019/TT-LĐTBXH ngày 26/12/2019 của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này