Sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4289/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 24/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4311/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY, ngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Thực hiện Công văn số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4370/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai.

Điều tra bổ sung mẫu và hoàn thiện dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4388/UBND-TH gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 65/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 23/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung mẫu và hoàn thiện dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phối hợp triển khai Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019.

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4399/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 1553/BKHCN-TTKHCN ngày 30/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4369/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 203/LĐCP ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Rà soát tổng mức đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án thủy lợi sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4310/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3390/BNN-XD, ngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng mức đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án thủy lợi sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4364/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 138/BC-UBND, ngày 27/5/2019 về việc đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.

Ban hành văn bản quy định về kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 137/BC-UBND, ngày 27/5/2019 về việc ban hành văn bản quy định về kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng.

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889- 5/6/2019)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 30/5/2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889- 5/6/2019).

Triển khai Công văn số 1301/VPCP-TKBT của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4342/UBND-TH, ngày 29/5/2019 về việc triển khai Công văn số 1301/VPCP-TKBT, ngày 19/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 5/2019.

Triển khai Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4323/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969- 02/9/2019).

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương- Dự toán Đề án xây dựng phần mềm quản lý ngành hàng cà phê của tỉnh

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1258/QĐ- UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương- Dự toán Đề án xây dựng phần mềm quản lý ngành hàng cà phê của tỉnh.

Triển khai Thông tư số 37/2018/TT- BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4255/UBND– KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê tỉnh về thực hiện Công văn số 2401/BYT-KH-TC ngày 04/5/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai Thông tư số 37/2018/TT- BYT ngày 30/11/2018 về quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thuốc cho Bệnh viện y học cổ truyền

Ngày 24/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1217/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thuốc vượt thầu thuộc danh mục thuốc trúng thầu cấp cơ sở năm 2018 cho Bệnh viện y học cổ truyền.

Triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4271/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chế độ quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua thuốc của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Ngày 24/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1216/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Triển khai văn bản mới của Trung ương

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4192/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4237/UBND-NN&MT, gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này