Triển khai Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ.

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2088-UBND/TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Triển khai Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020.

Thông báo Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 09/3/2020.

Ngày 11/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 30-TB/VPUBND về việc Thông báo Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 09/3/2020.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1965/UBND-KGVX, gửi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân tỉnh; các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Y tế; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh một số dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 11/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc ban hành điều chỉnh một số dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đôn đốc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020

Ngày 11/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 132/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1964/KH-UBND về việc triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020

Ngày 09/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1889/KH-UBND, về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020.

Kế hoạch Hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh Đắk Lắk với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban điều hành kênh Truyền hình Quốc gia VTV8 năm 2020.

Ngày 09/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1932/KH-UBND, về việc Hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh Đắk Lắk với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban điều hành kênh Truyền hình Quốc gia VTV8 năm 2020.

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi họp triển khai các nội dung liên quan việc xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh

Ngày 10/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 28-TB/VPUBND về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi họp triển khai các nội dung liên quan việc xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 02- 2020.

Ngày 10/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 29-TB/VPUBND về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2020.

Phương án ứng phó với hạn hán trong mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh ban hành Phương án số 1858-PA/UBND về việc ứng phó với hạn hán trong mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 05/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1808-UBND/NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Các đơn vị chủ rừng về việc thực hiện Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN, ngày 21/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 09/03/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1895/UBND-KSTTHC về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1851/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1849/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 3658-TB/TU ngày 25/02/2020 về kết luận tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 09/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1895/UBND-KSTTHC về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ

Ngày 08/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1887/UBND-NC, về việc triển khai Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật.

Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1852/UBND-KGVX về việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020.

Góp ý kế hoạch triển khai chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” và hướng dẫn xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng điểm năm 2020

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1793-UBND/NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 891/BNN-KTHT ngày 07/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý kế hoạch triển khai chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” và hướng dẫn xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng điểm năm 2020.

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1680-KH/UBND về việc thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này