Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ.

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4007/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ:

Tham gia tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga.

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4062/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 283/TB-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2020:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3968/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg  ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4043/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh.

Xử lý hồ sơ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu Sở, ngành triển khai ngay nhiệm vụ sau:

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh

Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính cần chú trọng, quan tâm hàng đầu. Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Kế hoạch số 113-KH/BDVTU về việc tổ chức thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020.

Tham mưu xây dựng, theo dõi Chuyên mục Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk trên không gian mạng

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Công văn số 3793-CV/TU, ngày 12/5/2020 gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông về việc tham mưu xây dựng, theo dõi Chuyên mục Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk trên không gian mạng.

Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên đến trường.

Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020

Ngày 08/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020.

Bố trí chỗ ngồi khách mời và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội các cấp và các hội nghị quan trọng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Hướng dẫn số 112-HD/BTGTU, ngày 7/5/2020 về việc bố trí chỗ ngồi khách mời và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội các cấp và các hội nghị quan trọng.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 992/QĐ-UBND, ngày 9/5/2020 về việc điều chỉnh đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Xem xét, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ đối với Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Krông Ana.

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3936/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, UBND huyện Krông Ana về việc xem xét báo cáo thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Krông Ana:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Thông báo về việc giao nhiệm vụ Cụm, Khối trưởng và Cụm, Khối phó các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2020.

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 50/TB-UBND về việc giao nhiệm vụ Cụm, Khối trưởng và Cụm, Khối phó các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này