Triển khai Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ

Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4886/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Triển khai Nghị định số 50/2019/NĐ-CP ngày 07/6/2019 của Chính phủ

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4790/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 50/2019/NĐ-CP ngày 07/6/2019 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ

Ngày 20/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4984/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BKH ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 20/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4971/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKH ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Công an tỉnh triệt xóa băng nhóm cho vay lãi suất đến 360%/năm

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 06 tháng đầu năm 2019 đã triệt xóa, làm tan rã hàng chục băng nhóm, tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay lãi suất "cắt cổ". Đến nay đã khởi tố, điều tra 3 vụ, triệt xóa, làm tan rã 53 nhóm với hơn 150 đối tượng và nhiều đối tượng hoạt động riêng lẻ, hàng chục cơ sở kinh doanh liên quan đến tín dụng đen, trong đó có những nhóm cho vay lãi suất lên đến 360%/năm.

Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1323-CV/BTGTU, ngày 13/6/2019 về việc tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 8/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

Cung cấp thông tin tuyên truyền, xử lý các loài tôm ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn số 1662/SNN-TS, ngày 13/6/2019 về việc cung cấp thông tin tuyên truyền, xử lý các loài tôm ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1442/QĐ-UBND, ngày 14/6/2019 về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 4744/KH-UBND, ngày 12/6/2019 về việc thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 154/BC-UBND về việc sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (01/01/2014-01/01/2019).

Quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4844/UBND-TH, gửi Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3623/BKHĐT-QLKKT ngày 31/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước.

Thực hiện Công văn số 2198/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 04/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4843/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 2198/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 04/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động.

Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4856/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 3837/TC-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Thực hiện Công văn số 2935-CV/TU ngày 30/5/2019 của Tỉnh ủy

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4837/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 2935-CV/TU ngày 30/5/2019 của Tỉnh ủy về tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo báo cáo.

Công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1426/QĐ- UBND về việc công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4833/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020.

Triển khai Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4787/UBND – TH gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh về thực hiện Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Triển khai Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 07/6/2019 của Chính phủ

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4804/UBND – TH gửi Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 07/6/2019 của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay.

Hoàn thiện thể chế để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN và ĐMST, nhất là từ doanh nghiệp.

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4861/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 1697/BKHCN-KHTC ngày 12/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hoàn thiện thể chế để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp.

Tham mưu triển khai ý kiến đề nghị của Bộ Nội vụ về hoạt động hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em.

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4805/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc tạo điều kiện thành lập, hoạt động của hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em. .

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này