Triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4092/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.

Tiếp nhận vắc xin Lở mồm long móng tiêm phòng năm 2019

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4107/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 3083/BNN-KH ngày 06/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin Lở mồm long móng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk tiêm phòng năm 2019.

Triển khai Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4082/UBND– TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030.

Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 giai đoạn 2009-2018

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4106/UBND – KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 2402/BYT-KH-TC ngày 04/5/2019 của Bộ Y tế về việc báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội giai đoạn 2009-2018.

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4161/UBND– KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 1909/ BVHTTDL-DSVH ngày 20/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia.

Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2016-2017.

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4155/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 4280/VPCP-ĐMDN ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2016-2017.

Tham mưu triển khai hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019-2021.

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4143/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019-2021.

Đánh giá thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP.

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4157/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5706/BTC-QLG ngày 20/5/2019 của Bộ Tài chính về việc đánh giá thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 và Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4146/UBND-KSTTHC, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 cấp huyện.

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4160/UBND-KGVX, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 762/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 21/5/2019 để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019.

Thời gian báo cáo kế hoạch rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4141/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Triển khai Công văn số 2150/BTNMT-TCCB ngày 10/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4075/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 2150/BTNMT-TCCB ngày 10/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg.

Triển khai Công văn số 2165/BTNMT-TCMT ngày 10/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4080/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 2165/BTNMT-TCMT ngày 10/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án còn tồn đọng thuộc các Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, Quyết định số 1788/QĐ-TTg, Quyết định số 1964/QĐ-TTg và Quyết định số 807/QĐ-TTg.

Triển khai Công văn số 1641/BTP-PLHSHC ngày 10/5/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4076/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 1641/BTP-PLHSHC ngày 10/5/2019 của Bộ Tư pháp về tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Triển khai Quyết định số 1802-QĐ/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy về ngày, tháng kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4084/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1802-QĐ/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy về ngày, tháng kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 1695/BTP-VĐCXDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4077/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 1695/BTP-VĐCXDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp về tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 định hướng đến năm 2020.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4095/UBND-NC, ngày 22/5/2019 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND, ngày 23/5/2019 về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của tỉnh.

Công điện khẩn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Công điện khẩn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 4045/KH-UBND về Kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này