Triển khai Quyết định số 472/QĐ- BCT ngày 05/3/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2133/UBND – CN gửi các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Lắk, Krông Ana, Buôn Đôn, M’Đrắk, thành phố Buôn Ma Thuột về thực hiện Quyết định số 472/QĐ- BCT ngày 05/3/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 21/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2251/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành Trung ương: UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để nghiên cứu hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định, gồm:

Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 19/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2132/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 439/BXD-QLN ngày 08/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai CV số 1106/BTNMT-TCQLDĐ ngày 14/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 21/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2214/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 1106/BTNMT-TCQLDĐ ngày 14/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phần mềm ứng dụng cho xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của Dự án VILG.

Triển khai thực hiện Công văn số 44/HĐTV ngày 18/3/2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Ngày 22/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2263/UBND-KSTTHC, gửi các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh về việc thực hiện Công văn số 44/HĐTV ngày 18/3/2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2018,

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 21/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2244/UBND-CN, gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành, gồm:

Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

Ngày 19/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2095/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 1530/BCT-PC ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương về việc đánh giá việc thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2229/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về thực hiện Công văn số 1537/BNN-TCLN ngày 04/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Triển khai Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ Y tế

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2188/UBND – KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

Triển khai Công văn số 2610/BTC-NSNN ngày 07/3/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2198/UBND- TH gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước về thực hiện Công văn số 2610/BTC-NSNN ngày 07/3/2019 của Bộ Tài chính về việc bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2227/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 1653/BNN- KTHT ngày 07/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2186/UBND – KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 1003/BYT-MT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2205/UBND-TH, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2009/VPCP-ĐMDN ngày 13/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2249/UBND-KGVX, gửi các, Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thực hiện Công văn số 1285/BYT-DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2197/UBND-TH, gửi các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế về việc thực hiện Công văn số 1285/BYT-DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về bổ sung vốn năm 2019 cho Ban quản lý dự án tỉnh thuộc dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”.

Chủ trương xây dựng Đề án phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2223/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính về việc xét Tờ trình số 21/TTr-SNN ngày 15/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương xây dựng Đề án phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2203/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương bình và Xã hội; Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1644/BNN-QLDN ngày 07/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp.

Chủ trương xây dựng Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2228/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính về việc xét Công văn số 397/SNN-QLCL ngày 20/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương xây dựng Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2104/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 703/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện

Ngày 21/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 616/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này